Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 1/2012 - 22.ledna 2012

21. 1. 2012

 

Motto diecéze pro rok 2012

"Sešli Ducha svého, Hospodine, a obnov tvář země."

(srov. Ž 104,30)

Biřmování nás vede k tomu, abychom se zasazovali o naše bližní, abychom byli schopni klást odpor zlu a měli odvahu postavit se mu, abychom byli zodpovědnými lidmi ve všech situacích, kdy jde o osud člověka, to znamená od výchovy dětí přes život v povolání až po oblasti politiky. To všechno zmůže biřmovaný člověk jen tehdy, bere-li biřmování vážně. /Otto Hermann Pesch: Základní otázky katolické víry, Vyšehrad, Praha 1997, s.109/

 

Poděkování

Děkuji Vám, občané Švihova, Dolan, Chudenic,Vřeskovic, Měčína a dalších měst a obcí za každý okamžik víry, který společně prožíváme. Děkuji za dar společné modlitby, děkuji za Vaše sv. zpovědi a za Vaše sv. přijímání. Děkuji za Vaše finanční dary.

Děkuji naší farní radě, varhaníkům, dětem, mládeži, dospělým a seniorům, nemocným a všem za trpělivost během naší letošní spolupráce. Děkuji všem modlitebním skupinám a všem, kteří se zapojují do úklidu a výzdoby kostelů a kaplí. Děkuji kostelníkům a ministrantům. Děkuji mužům, kteří se angažují v různých technických akcích ve farnosti. Mé poděkování patří také všem starostům, místostarostům i zaměstnancům, díky za pomoc.

Dovolte, abych se také omluvil za všechny mé nedostatky a poprosil za odpuštění. Děkuji! Zároveň Vám všem (a také sobě) přeji hodně Božího požehnání, Božích milostí a darů, zdraví a sil po celý nový rok!   Za důvěru a pomoc, díky. Mám Vás rád.

Doufám, že i letos Vás nezklamu.

Váš pastýř  O. Tomasz

 

Srdečně děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci „Tříkrálové sbírky“ v naší farní oblasti.

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.
Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše.
 Nám třem se hvězda zjevila, která jak živa nebyla.
Jak jsme tu hvězdu viděli,
hned jsme si koně sedlali. Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu?
A já černej vystupuju a Nový rok vám vinšuju. A my taky vystupujem a Nový rok vám vinšujem.

 

 

 

Chtěli bychom velmi poděkovat všem, kteří k nám byli laskaví, otevření, podpořili nás a přispěli, často nejen penězi, ale i dobrotami, které koledníčkům vždy udělaly velikou radost. Děkuji dárcům za štědré srdce a dary. Děkuji asistentům za obětavost při organizování Tříkrálové sbírky. Děkuji koledníkům, kteří za každého počasí koledovali od domu k domu.

Děkuji pracovníkům obecních a městských úřadů za spolupráci.

Je velice milé od Vás všech, že i v době finanční krize Vám nezůstala Tříkrálová sbírka lhostejná a přispěli jste do našich kasiček.

„Pán Bůh zaplať, děkujeme jménem Charity!“Přejeme Vám ze srdce pěkné dny.

 

Tříkrálová sbírka 2012 farnost Švihov                                                                                      

Chudenice,Slatina, Lučíce,                                                               10 124 Kč

Červené Poříčí                                                                                    5 156 Kč

Mezihoří                                                                                              1 654 Kč

Dolany                                                                                                 9 586 Kč

Malechov, Výrov                                                                                 5 496 Kč

Svrčovec, Řakom, Balkovy, Sekrýt                                                       7 907 Kč

Švihov                                                                                                 21 420 Kč

Lhovice                                                                                               3 833 Kč

Kokšín                                                                                                 2 729 Kč

Třebýcinka                                                                                          2 905 Kč

Jíno, Stropčice                                                                                    3 889 Kč

Vřeskovice                                                                                          4 923 Kč

Měčín, Bíluky, Radkovice, Nedanice, Nedaničky                       12 352 Kč              

Petrovice                                                                                       4 110 Kč

Borovy                                                                                                   5 328 Kč

                                                               Celkem       101 412 Kč

Děkujeme za Vaši podporu projektu Adopce na dálku. Díky Vašemu finančnímu daru mohou:Diana Torrez z Bolívie a  Noronha Prashanth z Indie chodit do školy a zároveň mohou být podpořené i jejich rodiny a místní komunita. Za Vaši štědrost a ochotu pomáhat děkujeme jménem Arcidiecézní charity Praha a Diecézní charity Plzeň i jménem dětí. V lednu 2012 naše farnost odeslala pro Noronha Prashantha částku 4900 Kč.

Ze sbírek, které proběhly v našich kostelech v prosinci, naše farnost odeslala na bohoslovce 3595,- Kč, na potřeby plzeňské diecéze 3370,- Kč.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti, a následovně setkání ve farních prostorách proběhne 28.ledna od 17.00 hod. Od 16.30 bude příležitost ke svátosti smíření.

2.února Uvedení Páně do chrámu/Hromnice  mše sv Švihov 7.00 hod, Měčín 16.30 hod, svěcení Hromnic

Vikariátní den  klatovského vikariátu se připravuje na sobotu 25. února 2012 v sále Střední zem.školy v Klatovech. Rezervujte si prosím termín, abyste se mohli zúčastnit této události. Je to příležitost k prožití společenství církve ve větším měřítku, k duchovní obnově svého života a přijetí svátosti smíření. Tohoto dne se ruší bohoslužba v Chudenicích.

 

Výkaz hospodaření farnosti 

  Příjmy

    Nájemné                                                                                     67 133,00 Kč

    Prodej maj., úrok z term. vkl. a ostatní "zdaňované" příjmy    95 934,00 Kč

    Sbírky                                                                                      156 683,00 Kč

    Příjmy za církevní úkony a činnosti                                               27 050 Kč

    Dary fyzických a právnických osob - tuzemské i zahraniční  134 625,00 Kč

    Úroky z vedení běžného účtu                                                      81,86 Kč

    Příspěvek obecní, krajský a státní                                              245 000,00 Kč

   Ostatní příjmy                                                                            663 893,00 Kč

   Příjmy c e l k e m                                                                  1 390 399,86 Kč

    

Výdaje

     Bohoslužebné výdaje                                                         26 373,00 Kč

     Režijní výdaje                                                                  193 692,44 Kč

     Opravy památek                                                                   825 749 Kč

     Odeslané sbírky a příspěvky diecézi                                   48 090,00 Kč

     Dary a charitativní výdaje                                                   20 550,00 Kč

     Daň z příjmů práv. osob, z nemovitostí, převodu nemovitost    1 405,00 Kč

     Nákupy dlouhodobého majetku                                               279 527,00 Kč

     Výdaje c e l k e m                                                               1 395 386,44 Kč

           

      Rozdíl příjmů a výdajů daného období                             - 4 986,58 Kč

                                                                                 

     Dary tuzemské 161 675,00 Kč

 

    Odeslané sbírky a příspěvky na biskupství

 

Bohoslovci                     8 140 Kč

Charita                          7 490 Kč

Misie                             3 595 Kč

Svatopetrský haléř         2 065 Kč

Bible                              2 855 Kč

Sbírka na diecézi         8 490 Kč

ACEP                            500 Kč

Svépomocný fond          13 395 Kč

Fond oprav a investic  1 560 Kč

 

 

Příspěvky                                                        .

                z rozpočtu obce                     95 000 Kč                                        .

                z rozpočtu kraje                   150 000 Kč                                       

                    celkem                             245 000 Kč   

 

Počáteční stav k 1.1. daného roku   k 1.1.2011     

     Pokladna                                                                               9 668,00 Kč

     Bankovní účty                                                                    299 176,06 Kč

           

Zůstatky k termínu vypracování výkazu ke 31.12. 2011  

            Pokladna                                                                         4 802,00 Kč

            Bankovní účty                                                             299 055,48 Kč

 

 

 

 

„Život je příležitost, nepromarni ji. Život je krása, obdivuj ji.

Život je blahoslavenství, okoušej ho.

Život je sen, udělej z něho skutečnost. Život je výzva, chop se jí.

Život je povinnost, naplň ji.

Život je hra, podílej se na ní. Život je velmi vzácný, pečuj o něj.

Život je velké bohatství, uchovej si ho.

Život je láska, raduj se z ní. Život je tajemství, odhal ho.

Život je příslib, uskutečni ho.

Život je smutek, překonej ho. Život je hymnus, zpívej ho.

Život je boj, přijmi ho.

Život je dobrodružství, riskuj tedy.

Život je štěstí, zasluž si ho. Život je život, braň ho.“

 /Matka Tereza s Kalkaty/