Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 10/09 - 18. října 2009

17. 10. 2009

Sbírka na misie  proběhne dnes při nedělních bohoslužbách. V září se sbírky na Charitu naše farnost odeslala 1.700,- Kč.

Diskuze nad Biblí – v pátek 23. října od 19.30 - 21.00 se sejdeme na faře ve Švihově k duchovním pohovorům, tentokrát nad textem z knihy Genesis: „…jako muže a ženu je stvořil…“ Gn 1, 27-28; Patří sexuální život člověka do Božího plánu stvoření? Další setkání: 28.listopadu.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti, a následovně setkání ve farních prostorách proběhne 24.října od 18.30hod. Od 17.30 – 18.15 bude příležitost ke svátosti smíření! Pravidelné bohoslužby ve slovenštině jsou sloužené v kostele sv. Jana Nep. v Plzni každou neděli od 11.00hod. 25. října bohoslužba bude výjimečně začínat v 10.30 z důvodu slovenské poutě!

Děkovná bohoslužba  při příležitosti výročí posvěcení kaple ve Svrčovci se bude konat 25. října v 10.10. Tento den se ruší bohoslužba v Dolanech.

Klub seniorů – srdečně zve 25. října od 14.00hod. na švihovskou faru na přednášku: „Turistické zajímavosti“. Další setkání: 22.listopadu - kreativní odpoledne. Kontakt a podrobné informace: pí. Yvona Bauerová, tel. 731 433 089; email: chpssvihov@charita.cz;

Pobožnosti za zemřelé:
Chudenice:
31.října v 16.00 hod. bohoslužba v kostele sv. Jana Křtitele;
Švihov:
1.listopadu v 8.30 hod. bohoslužba v kostele sv. Jiljí a po ní pobožnost na hřbitově;
              2.listopadu v 18.30 hod. pobožnost a bohoslužba v kostele sv. Václava;
Dolany:
1. listopadu v 10.30 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele;
               3. listopadu v 17.30 hod. pobožnost a bohoslužba v kostele;
Vřeskovice:
1. listopadu v 15.00 bohoslužba v kostele a po ní pobožnost na hřbitově.
Měčín:
  2.listopadu v 16.00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele;
               
bohoslužba ve čtvrtek 5. listopadu se ruší;

Zvláštní milost odpuštění hříchů (odpustky) je možno získat pro duše v očistci 1. a 2. listopadu při návštěvě kteréhokoli kostela a ve dnech 1. – 8. listopadu při návštěvě hřbitova. Podmínkou je přistoupení k svaté zpovědi, sv. přijímání, modlitba Věřím v Boha…, Otče náš…, modlitba na úmysl Svatého Otce a modlitba za zemřelé. Příležitost ke svátosti smíření dle rozpisu v nástěnkách nebo kdykoli po dřívější domluvě.

Sv. Jan Maria Vianney  a konkrétně jeho ostatky navštíví naší farnost v nejbližší první čtvrtek měsíce - 5.listopadu. Tento měsíc bohoslužba za posvěcení kněží a nová kněžská povolání bude výjimečně sloužena ve švihovském kostele. Od 17.30 začne pobožnost před Nejsv. Svátostí a od 18.00 bude sloužená mše svatá. Připomínám, že každý první čtvrtek v měsíci můžou věřící získat zvláštní Boží milosti (plnomocné odpustky):
- pokud opravdově litují svých hříchů a vyznali je ve svátosti smíření;
- v kostele nebo kapli se zbožně účastní mše svaté;
- věnují modlitbu na úmysl Svatého otce.
- obětují za kněze modlitby např. Litanie k Srdci P. Ježíše a jakýkoliv dobrý skutek, učiněný v ten den, aby je posvětil a přetvořil podle svého srdce;
Starým a nemocným lidem a všem, kteří z oprávněných důvodů nemohou vycházet z domova, s duší zbavenou jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit tři obvyklé podmínky, budou rovněž uděleny plnomocné odpustky na jakémkoli místě, pokud se pomodlí za posvěcení kněží a v důvěře obětují své nemoci a životní obtíže Bohu skrze Pannu Marii, Královnu apoštolů.
Konečně částečné odpustky budou uděleny všem věřícím, kdykoli se zbožně pomodlí pětkrát Otčenáš, Zdrávas Maria a Sláva Otci nebo jinou schválenou modlitbu ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova za to, aby byli kněží zachováni v čistotě a svátosti života.

Setkání klientů Charity a jejich rodin proběhne ve farních prostorech 6.listopadu od 16.00-18.00hod. Kromě posezení u šálku kávy nebo čaje za hudebního doprovodu pí. Jaroslavy Slámové, bude možnost seznámit se blíže s nabídkou pečovatelské služby.

Víkend pro mládež  na faře ve Švihově „OAZA“ se uskuteční 6.-8.listopadu. Přihlášky na faře ve Švihově, nebo bezprostředně u P. Jana Rajlicha, tel.: 377 241 660, e-mail: jan@op.cz;

20.výročí kanonizace sv. Anežky České oslavíme 12.listopadu v měčínském kostele při bohoslužbě sloužené za duchovní obnovu českého národa. V 16.00 začíná pobožnost ke cti svatých ochránců české vlasti a od 16.30 je sloužená mše svatá. Srdečně zvu věřící ze všech obcí našeho farního obvodu.

Všechny bohoslužby – mimo nedělních – a vyučování náboženství se v naší farní oblasti ve dnech 13. – 21.listopadu ruší.

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje:
- kde je nenávist, tam ať přináším lásku,
- kde je křivda, ať přináším odpuštění,
- kde je nesvár, ať přináším jednotu,
- kde je omyl, ať přináším pravdu,
- kde je pochybnost, ať přináším víru,
- kde je zoufalství, ať přináším naději,
- kde je temnota, ať přináším světlo,
- kde je smutek, ať přináším radost.
 

Pane, učiň, ať nechci tolik být utěšován,
jako spíše utěšovat,
být chápán, jako spíše chápat,
být milován, jako spíše milovat.
Neboť tak jest:
kdo se dává, ten přijímá,
kdo na sebe zapomíná, ten je nalézán,
kdo odpouští, tomu se odpouští,
kdo umírá, ten povstává k věčnému životu.
 

Pobožnosti v naší farnosti  – Modlitba sv. Františka z Assisi:
Pokud jako sv. František chceme být nástrojem Božího pokoje musíme přede vším čerpat síly z modlitby, zvlášť z modlitby před Nejsvětější Svátosti. Proto srdečně zvu nejen k účasti na mši svaté, ale i na pobožnostech, které se konají v našich kostelech: každé úterý v Dolanech, každou středu a pátek ve Švihově, každý čtvrtek v Měčíně, každou první neděli ve Vřeskovicích. Podrobný rozpis najdeme v nástěnkách.

Adopce na dálku – Drahý příteli, zdravím z Bala Praganthi Kendra Services. Převzal jsem funkci ředitele Bala Praganthi Kendra Services po Otci Denisu Mascarenhasovi za účasti reverenda Dr. Dereka Fernandese, hlavního předsedy zastupitelstva Bala Praganthi Kendra Services dne 18.5.2009. Bala Praganthi Kendra Services se ze všech sil snaží poskytnout chudým dětem našeho regionu motivaci a možnost dalšího sebeuplatnění skrze vzdělání. Tento ušlechtilý úkol je možný pouze díky velkorysosti a dobré vůli lidí, jako jste Vy. Chci Vás ubezpečit, že vynaložím veškeré úsilí k plnění tohoto nezměrného úkolu všeobecného rozvoje našich chudých dětí. BPKS již zahájila rozdělování studijního materiálu a pomůcek. Školní rok začal 1.6.2009. S přáním mnoha úspěchů ve vaší práci a s přátelským pozdravem Fr. Francis Fernandes, ředitel.