Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 11-12/08 - 28. září 2008

28. 9. 2008

Dnes sbírka na Charitu ve všech kostelech naší diecéze. Za všechny příspěvky jménem klientů a zaměstnanců Charity plzeňské diecéze srdečné „Bůh zaplať“! 19. října – misijní neděle – bude se konat sbírka na podporu misijního díla církve. Misie můžeme také podpořit zakoupením misijního kalendáře, které jsou vystavené v kostelech naší farnosti!

Na vyučování náboženství  se letos přihlásilo 19 dětí (Švihov 14, Dolany 5). V případě zájmu ze strany dalších osob prosím o kontakt. Termín a místo vyučování (škola nebo fara) bude dohodnuto v nejbližších dnech. Několik dětí z náboženského kroužku se připravuje na přijetí svátosti křtu, svátosti smíření a prvního svátého přijímání. Prosím o modlitbu za ně a za jejich rodiny. Mládež naší farnosti, která má zájem o aktivity všeho druhu, prosím o kontakt se mnou. Pravidelné setkávání začne koncem září.

Poutní bohoslužba ke cti sv. Václava  v Třebýcince se bude slavit 4. října v 16.00hod. Tento den se ruší bohoslužba v 8.00 hod. ve Švihově!

Do Meditační zahrady v Plzni jsme se vydali s naší farností loni na jaře a myslím, že pro každého z nás to byl nezapomenutelný zážitek. Nejdřív pohled do minulosti spojené s životním příběhem p. Luboše Hrušky a pak ponoření se do krásy přírody. Meditační zahrada nás zve v této podzimní době na závěr sezóny: 4. října od 15.00 zahájení programu; od 16.00hod. – vystoupení Scholy od Redemptoristů. Pro návštěvníky je připravené i malé občerstvení!

Panně Marii Růžencové je zasvěcený celý měsíc říjen. 7. října budeme prožívat její svátek. Nezapomínejme na tuto přebohatou v obsah modlitbu. V našich kostelech můžeme zakoupit Apoštolský list Jana Pavla II. o svatém růženci. V případě zájmu se ptejte v sakristii. Každou středu ve Švihově od 18.00hod. společně rozjímáme a modlíme se růženec. V případě zájmu se můžete ještě zapojit do živého růžence v naší farnosti.

Růžencová pouť k Panně Marii Klatovské za rodiny a duchovní povolání se uskuteční v sobotu 4.října; Motto: „ ...ve slabosti se projeví má síla...“ (2 Kor 12,9); 17.00 - Modlitba růžence; 17.30 - Přednáška: „Utrpení v Pavlových listech“ - P. Angelo Scarano, SSL, ThD; 18.00 - Mše svatá;

Česká Křesťanská Akademie v Klatovech nás zve na:
Pravoslavné Bulharsko trochu jinak; Po stopách historie, kultury a pravoslaví Bulharska a působení katolické misie v bulharském Kazanlaku provází slovem a obrazem MVDr. Stanislav Smítka; Čtvrtek 9.října v 19,30 hod.; HIFIKLUB Vrchlického sady;
Přednáškový a diskusní cyklus "Nová šance": 1. Úspěch: kdo je skutečně úspěšný? 24.října v 18.00 hod; 2. Strach: z čeho pramení? Jsou lidé beze strachu? 31.října v 18.00 hod.; vzdělávací cyklus uvádí kazatel CASD Ivan Michalec - ve spolupráci s Církví bratrskou a Církví adventistů; během přednášky k dispozici malé občerstvení.

Víkend pro mládež na faře ve Švihově „OAZA“ - pod vedením P. Jana Rajlicha OP, se uskuteční 10.-12. října. Přihlášky na faře ve Švihově, nebo bezprostředně u P. Jana, tel.: 377 241 660, e-mail: jan@op.cz;

Univerzita třetího věku  – Jihočeská Univerzita – Teologická fakulta nabízí vzdělávání pro dospělé, zejména pro seniory. Přednášky se budou konat vždy paralelně na dvou místech – v Sušici a v Žirovnici – na téma „Křesťanská reflexe života“. První setkání proběhnou v následujících termínech: 17. – 18. října (14.00-18.00) na faře v Sušici. Přihlášky a podrobné informace u P. Adama.

Každou třetí neděli  v měsíci po nedělní mši svaté ve Švihově se nabízí setkání ve farní budově: jednak pro prohlubování vztahů mezi námi v době, kdy vztahy prožívají svou krizi, jednak se pozastavíme nad nějakou duchovní myšlenkou. V neděli 19. října se dotkneme fenoménu poutního místa Lourdes ve Franci a dalších poutních míst.

Diskuze nad Biblí – v sobotu 25. října od 19.00 se sejdeme na faře ve Švihově k duchovním pohovorům, tentokrát nad textem sv. Pavla z listu Galaťanům 5,18-23; Musí křesťan dodržovat předpisy zákona? Odpověď najdete hned v první větě uvedeného textu!

Pouť Slováků se bude konat 25.října v kostele sv. Jana Nep. v Plzni na Chodském nám.: 9.00 – růženec; 9.30 – vystoupení sólistů opery: Roman Janál, Andrej Beneš; 10.30 – mše svatá s účastí plzeňského a jednoho ze slovenských biskupů; poté občerstvení a zábava při cimbálové muzice až do 15.00hod. V kostele na chodském nám. se konají pravidelně bohoslužby ve slovenštině každou neděli v 11.00 hod.

Pouť za zemřelé v Nicově se bude konat 25.října: 15.00 – mše svatá sloužená bp. Františkem Radkovským; 16.00 – katecheze P. Josef Žák; po celou dobu příležitost ke svátosti smíření.

Klub seniorů  nabízí své aktivity: 26. října - výlet na zámek Nebílovy a 23. listopadu - beseda s ing. Jitkou Pišlovou „Pouť Španělskem“ – na faře od 14.00. Podrobné informace získáte u pí. Yvony Bauerové v kanceláři Charity.

Poutní bohoslužbu ke cti sv.Wolfganga na Bolfánku budeme slavit 28. října ve 14.00 v Chudenicích; V případě nepříznivého počasí mše svatá bude sloužena v kostele sv. Jana Křtitele!

Pobožnosti za zemřelé:
Měčín: 30.října v 16.30 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele;
Chudenice: 1. listopadu v 10.00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kapli sv. Anny. Bohoslužba v úterý 4. listopadu se ruší;
Švihov: 1.listopadu v 17.30 hod. pobožnost na hřbitově a bohoslužba v kostele sv. Jiljí; (nedělní bohoslužba u sv. Václava 2. listopadu se ruší!);
Dolany: 2. listopadu – v 9.00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele;
Vřeskovice: 2. listopadu 11.30 bohoslužba v kostele a po ní pobožnost na hřbitově.

Zvláštní milost odpuštění hříchů (odpustky) je možno získat pro duše v očistci 1. a 2. listopadu při návštěvě kteréhokoli kostela a ve dnech 1. – 8. listopadu při návštěvě hřbitova. Podmínkou je přistoupení k svaté zpovědi, sv. přijímání, modlitba Věřím v Boha…, Otče náš…, modlitba na úmysl Svatého Otce a modlitba za zemřelé.

Adopce na dálku – Připomínám členům naší adoptivní rodiny o příspěvku 300Kč za druhé pololetí na naše děti Dianu Torezzovou z Bolivie a Prashantha Noronhu z Indie. Můžete to učinit v sakristii po bohoslužbách u p. Václava Tolara nebo platbou na účet farnosti.

Mše svatá je … - V sakristiích naších kostelů máme už nové kalendáře a tak můžeme objednávat mše sv. na další rok. Připomínám, že mše svatá sloužená na nějaký úmysl není jen obyčejnou modlitbou. Za A. je to zapojení do modlitby na tento úmysl jednak ostatních věřících přítomných v kostele, jednak věřících celé církve. Mše sv. sloužená v nějakém kostele je vždy duchovně napojená na ostatní bohoslužby sloužené tento den v ostatních kostelech celého světa. Tímto způsobem osoba, za kterou je mše svatá sloužena je ponořená do modlitby celého společenství věřících na celém světě a síla této modlitby je obrovská. Za B. při mši svaté během tzv. proměňování je zpřítomňována křížová oběť Ježíše Krista z Kalvárie a každý zúčastňující se této bohoslužby, který upřímně a z čistým srdcem odevzdává Kristu svůj život, je do této oběti ponořen, aby skrze svaté přijímání, ve kterém přijímá Tělo Krista zmrtvýchvstalého, obdržel obnovený život. Zvláštní milosti z této Kristovo oběti obdržuje osoba – živá nebo zemřelá, za kterou je mše svatá sloužena!

Farní dětské hříště a setkávání v zimním období – Podzim už máme v plném proudu a naše farní dětské hřiště, které se těší nemalou návštěvností, bude pomalu nepoužitelné. Letos jsme registrovali přes 60 dětí, pravidelně navštěvujících naše hřiště. Pokud by rodiče projevili zájem, v zimním období může farnost nabídnout k setkávání sál ve farní budově. Podlaha je vytápěna, k dispozici máme poměrně velké množství hraček a malou skluzavku. V případě většího zájmu můžeme přikoupit další vybavení, nebo zorganizovat společný program. V případě zájmu o tuto aktivitu prosím rodiče o kontakt na tel. 777 33 97 44 nebo e-mailem: farnostsvihov@email.cz; Pro případné zájemce nabízím nezávazné setkání (u kávy?) a prohlídku farních prostor v neděli 26. října mezi 16 a 17 hod.

Katolicky týdeník – komu se nedostává v kostele nebo kdo by ho chtěl obdržet už ve středu přímo domů – lze objednat telefonicky na čísle: 224 250 395 nebo e-mailem: sekretariat@katyd.cz; Mám velkou radost, že v naší farnosti roste počet odběratelů!

Svátost biřmování – Mládež, která jezdí na víkendy do naší farnosti se bude letos připravovat na přijetí darů Ducha Svatého. Slavnost by se měla uskutečnit 15. června 2009 ve švihovském kostele. Pokud z řád farníků by někdo projevil zájem o přípravu na přijetí této svátosti, prosím o kontakt nejpozději do 20. října.

Katolicky stolní kalendář  na rok 2009 je už v prodeji v našich kostelech. Pokud se do něj podíváme zjistíme, že skoro každý den je zasvěcený nějakému světci. Někteří světci jsou více známí, druzí méně. Dny, ve kterých vzpomínáme opravdu významné světce církev označuje jako svátky a pokud vzpomínáme na něco nejen důležitého, ale i podstatného pro křesťanský život, ten den je označený jako slavnost! Tyto kalendářní poznámky by nás měly vybídnout k hlubšímu prožívání církevních svátků a slavností, pokud možno, oslavení jich účastí na mši svaté!

V diecézním zpravodaji najdeme mnoho nabídek pro obohacení našeho duchovního života a také se seznámíme z některými událostmi ze života farností plzeňské diecéze! Doporučuji!

Výstav Nejsvětější Svátosti - Každý pátek před večerní mší svatou ve švihovském kostele zveme k adoraci Nejsvětější Svátosti, během které máme možnost přistoupit k svátosti smíření. V ostatních kostelech výstav Nejsv. Svátosti a příležitost k svátosti smíření dle rozpisu bohoslužeb. Na přijetí svátosti smíření nebo duchovní pohovor můžeme se domluvit s knězem v jakémkoliv termínu – dle domluvy.

Mnišský život v Novém Dvoře – Většina z nás ví, že před několika lety v Novém Dvoře, nedaleko Teplé na ruinách starého statku byl postavený nový cisterciácký klášter. Hlavní náplní mnišského života je modlitba za nás za všechny. Proto při volbě místa pro založení nového kláštera volili území, na kterém lidé na Boha zapomněli. Kromě modlitby se mniši věnují  manuální práci, každý podle své profese, schopnosti, možnosti a potřeb komunity. Zájemci o pravidelné zprávy ze života komunity se můžou přihlásit na adrese: Bratr Bedřich, Převorství Nový Dvůr, Dobrá Voda 20, 364 01 Toužím; e-mail: email@novydvur.cz; www.novydvur.cz. Dopisy jsou zasílané poštou nebo e-mailem!

Denní režim v klášteře:   Řehole svatého Benedikta a cisterciácká tradice v sobě vyváženě pojí společný život a nezávislost, práci a modlitbu, chudobu, avšak nikoli nouzi, ticho, prostor a přísnou samotu, jež umožňují směřovat k Bohu v bratrské atmosféře. S určitými obměnami v závislosti na ročním období vstávají mniši v Novém Dvoře ve 3.15. Ve 3.30 začíná noční oficium (matutinum), které trvá přibližně hodinu. Po něm následuje půlhodina tiché osobní modlitby. Od 5 do 6.15 se bratři věnují četbě (lectio divina); někteří z nich si jdou ještě odpočinout. V 6.15 se komunita shromažďuje v kapitule k četbě Řehole; otec opat nebo představený kláštera doprovází každý druhý den Řeholi svatého Benedikta vlastním komentářem a aplikuje ji na soudobé potřeby a situace. V 6.40 následuje po kapitule modlitba ranních chvál a mše svatá. Čas od 8 do 9.15 je vyhrazen modlitbě nebo četbě; někteří bratři již začínají pracovat. V 9.15 se komunita schází k dopolednímu oficiu (tercie). Po tercii se všichni bratři, kněží i nekněží, rozcházejí do práce. Ve 12.15 se komunita modlí polední oficium (sexta); následuje společný oběd a chvíle odpočinku, modlitby nebo četby. Ve 14.15 se bratři shromáždí k odpolednímu oficiu (nóna). Od nóny do nešpor, které začínají v 17.30, se mniši opět věnují manuální práci. Půlhodina před nešporami je vyhrazena osobní modlitbě. Po nešporách následuje chvíle osobní modlitby a večeře. Kolem 19.10 se bratři scházejí ke společné četbě (čtení před kompletářem); někdy je tento čas věnován čištění zeleniny (porcování), jindy procvičování zpěvu. V 19.30 se komunita modlí kompletář, závěrečnou modlitbu dne, která je zakončena zpěvem Zdrávas Královno (Salve Regina), „vznešené antifony“, jak ji nazývali ve středověku. Mniši ze Cîteaux zpívají tento chvalozpěv k poctě Panny Marie každý večer již od dvanáctého století. Kolem 20. hodiny udělí představený kláštera všem bratřím své požehnání; nastává velké mlčení (silentium) a čas spánku.