Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 12-13/09 - 6.prosince 2009

5. 12. 2009

P. Tomasz Kowalik 1. prosince 2009 nastoupil do farnosti Švihov jako farní vikář. Kromě výpomoci v naší farnosti, má na starosti práci s polskými věřícími v Plzni a v nejbližší době bude zastupovat nemocné kněze v různých farnostech naší diecéze. Vzhledem k tomu, že P. Tomáš nemá řidičský průkaz v případě některých bohoslužeb bude nutné, aby farníci zajistili přívoz a odvoz kněze. P. Tomáš Kowalik bydlí na faře ve Švihově.

P. Tomáš Kowalik se narodil 28. března 1973 v Radzyniu Podlaskim (Polsko). Pochází z pěti dětí. Má tři bratry (jeden z nich je už u Pána) a jednu sestru. Po absolvování základní a odborné školy pokračoval ve studiu na Lyceu humanistického zaměření, po ukončení kterého vstoupil do františkánského řádu v Katowicích.Tam setrval 5 let a po této době přestoupil do Řádu Nejsvětější Trojice. 22. dubna 2006 byl vysvěcen na kněze. V ČR působí od 1. dubna 2009. Pracoval ve farnosti Plzeň Bory.

Poutní bohoslužba ke cti sv. Mikuláše  v Měčíně bude slavena dnes v 16.00 hod.

Sbírka na bohoslovce  probíhá dnes při nedělních bohoslužbách. 27. prosince v kostelech naší diecéze se bude konat sbírka na potřeby diecéze.

„Legenda o svatém Mikuláši“ v provedení autora Vladimíra Matějčeka (herec Divadla za branou, Lyry Pragensis a host činohry Národního divadla v Praze); varhanní skladby barokních mistrů J. S. Bacha, D. Buxtehudeho, L. N. Clérambaulta, W. A. Mozarta, J. Pachelbela a J. F. Segera v provedení Vladimíra Roubala, regenschori Strahovského kláštera v Praze;. To vše 12.prosince v 17.00hod. ve švihovském kostele. Vstupné: děti 30Kč, dospělí 60Kč. Srdečně zveme děti i dospělé! Pro nejmladší sv. Mikuláš bude mít připravený malý dárek!

Skupina „Zebedeus“ jako vždy zúčastní se bohoslužby ve švihovském kostele druhou neděli v prosinci a ve zpěvu koled nás podpoří při mši svaté v neděli 3. ledna.

Předvánoční koledování v našich kostelech:
- v kostele sv. Prokopa v Nezdicích v provedení  Scholy kostela sv. Jana Nepomuckého v Plzni - 13. prosince od 16.00 hod.;
- v kostele sv. Mikuláše v Měčíně v provedení pěveckého sboru ZŠ v Měčíně - 16. prosince od 17.00 hod.;
- v kostele sv. Petra a Pavla v Dolanech v provedení dětí dolanské školy - 21.prosince v 17.00 hod.
- v kostele sv. Václava ve Švihově v provedení dětí švihovské školy - 21. prosince v 18.00 hod.;

V neděli 20. prosince po ranní bohoslužbě v rámci našich nedělních setkání na švihovské faře proběhne setkání na téma: Štědrovečerní večer v našich rodinách.

Klub seniorů – srdečně zve 20.prosince - vystoupení dětí ze ZUŠ - od 14.00hod. na švihovskou faru. Podrobné informace: pí. Yvona Bauerová, tel. 731 433 089;

Vánoční dárek pro děti a dospělé v podobě knihy nebo nějakého náboženského předmětu můžete pořídit: v knihkupectví „U karmelitánů“ ve Františkánské ul. v Plzni: Bible – také v obrázkovém zpracování pro děti; knihy z oblasti teologie, psychologie, sociologie, pedagogiky, duchovního života, životopisy svatých, pohádky, knihy pro děti a mládež, dárkové publikace, beletrie a poezie. Dále: mešní vína, náboženské předměty: růžence, obrázky svatých, medailonky, svíce; Betlémy v různých velikostech, video a audio nosiče. Otevřeno: Po - Pá: 9.00 - 13.00 a 13.30 - 17.30; Kontakt: tel./fax: 377 323 615; email: plzen@kna.cz;

Vánoční prodej knih se také uskuteční na klatovské faře (pod Bílou věží) 6. - 8. prosince od 9.00 - 18.00 hod. (v úterý do 17.00).

Obnovení manželských slibů  proběhne při mši svaté na svátek Svaté Rodiny 27.prosince. Manželé, kteří by chtěli tento slib obnovit, ať se přihlásí před bohoslužbou v sakristii.

Tříkrálová sbírka proběhne na území ČR ve dnech 1.-14. ledna 2010. Podrobné informace poskytuje Charita.

Slavnost „Zjevení Páně“ oslavíme při mši svaté 6.ledna v 18.30 ve Švihově.

První katolický překlad Bible (tzv. jeruzalémské) v českém jazyce se v těchto dnech ukázala v našich knihkupectvích. Můžete si ji objednat v sakristii po bohoslužbách nebo přímo koupit v karmelitánském knihkupectví ve Františkánské ul. v Plzni. Toto vydání Bible kromě biblického textu má navíc krátké vysvětlivky k jednotlivým veršům! Cena 650Kč.

Příležitost k svátosti smíření  je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny, nebo kdykoliv na požádání. Příležitost k svátosti smíření v Klatovech, je každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození Panny Marie od 9.00 do 13.00 hod., a každý druhý pátek v měsíci v kostele sv. Ignáce od 15.30 – 16.30 hod. Před vánoci se na víc bude zpovídat v kostele sv. Ignáce 17.prosince od 15.hod.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti, a následovně setkání ve farních prostorách proběhne v sobotu 9.ledna od 18.00hod. Od 17.30 v sakristii bude příležitost ke svátosti smíření! Téma: Jak předávat víru svým nejbližším!

Setkání věřících klatovského vikariátu se „letos“ bude konat 13. března 2010. Hlavní program bude probíhat v kulturním domě ve Švihově. Prosím, aby všichni věřící švihovského farního obvodu si rezervovali čas nejen na účast, ale i na zapojení – každý podle svých možnosti a schopností – do organizačních záležitostí. Tentokrát je to na nás!

V sakristii máme už připravené kalendáře na nový rok pro zapisování mešních úmyslů. Mši svatou můžeme objednat nejen za zemřelé, ale také za nás za živé. Obzvlášť pamatujme vyjádřit svou vděčnost Bohu za dar života a za dar manželství a rodiny. Tak, jak svůj život jsme začínali křtem, a svou rodinu jsme stavěli na svátosti manželství, tak nezapomínejme se vracet k oltáři a za všechny ty dary děkovat při mši svaté, nejen u příležitosti kulatých výročí. Mše svatá nám poskytuje velkou sílu pro duchovní život: je ponořením člověka do Ježíšovo smrti a jeho zmrtvýchvstání.

Když se v srdci člověka rodí Bůh, člověk se stává přítelem každého!
Už dva tisíce let  vzpomínáme, že v betlémském chlévě se narodil Kristus Ježíš. Přišli se poklonit pastevci, králové, určitě nechyběli tam i další. Všichni poklekli před tím zázrakem čerstvě narozeného dítěte. Přes to, že bylo to jen slabé, chudé, malé, a možná i vylekané dítě, všichni vnímali, že tato chvíle skrývá v sobě velké, hluboké, lidskou mysli nedosažitelné, nepochopitelné tajemství. Na kolena padli i andělé. Na kolena před tímto tajemstvím …., na kolena před tajemstvím, které skrýval chlév ….
Jestli dnes, v 21. století v bohaté Evropě člověk je schopen vnímat toto tajemství, neustále po 2000let přítomné v životě každého z nás:
-        tajemství zázračného momentu početí lidského života, kdy láska dvou lidí vrcholí v třetím, teprve přicházejícím na svět;
-        tajemství zázračného momentu, kdy člověk si uvědomuje, že nechce už žít pro sebe, ale svůj život vkládá do rukou druhého a říká: … odevzdávám se ti, přijmeš mně? vezmeš si to, co mám? co jsem?
-        tajemství zázračného momentu, kdy někdo pláče zraněný
-         nedokonalou láskou člověka, kterému odevzdal všechno a přesto ho miluje a odpouští … proto, že tak třeba …
-        tajemství zázračného momentu, kdy pomalu hasnoucí oči člověka jsou naplněné radostí z pohledu na už dospělé děti a dospívající vnoučata vděčně vracející péči, kterou sami obdrželi ve svém mládí;
-        tajemství zázračného momentu, kdy jeden člověk každodenně odevzdává kousek svého života, aby získal prostředky potřebné k životu druhého;
-        tajemství zázračného momentu během mše svaté v našich kostelech, kdy Kristus sestupuje z nebe a přichází k nám v podobě eucharistického Chleba;
-        tajemství zázračného momentu ……………..
Vzpomeňme na všechny ty chvíle přítomné i v našem životě.

Přeji Vám, aby tyto svátky Narození Ježíše Krista ještě více nám otevřely oči na tajemství působení Boha, působení Lásky v každém z nás; přeji Vám, aby Vás to tak hluboce zasáhlo, že Vaše kolena se prohnou a každý poklekne před tímto tajemstvím ….,  před tajemstvím, které skrývá ten náš „chlév“ 21. století.

Statistiky o Církvi v ČR - Tiskové středisko Svatého stolce zveřejnilo jako součást příprav apoštolské cesty Svatého otce do naší země statistické údaje o církvi v České republice, platné k 31. prosinci 2008. V České republice k tomuto datu žilo 10.380.000 obyvatel, mezi nimi 3.290.000 přiznávajících své členství v katolické církvi. (31,7 %). Na území republiky existuje 9 celků církevní správy (5 českých a 3 moravské diecéze a apoštolský exarchát církve řeckokatolické), v nich funguje 2.576 farností a 70 jiných pastoračních středisek.
V duchovní a pastorační správě působí 20 biskupů (z toho tři řeckokatoličtí), 1.370 diecézních a 586 řeholních kněží (celkem tedy 1.956 kněží), 178 trvalých jáhnů, 116 řeholních bratří, 1.609 řeholnic, 160 členů sekulárních institutů a 1.109 katechetů. V semináři se na kněžství připravuje 184 bohoslovců.
Katolická církev v naší zemi provozuje 39 mateřských a základních škol, které navštěvuje 5.412 dětí, dále 33 škol středních s 8.525 studenty a 7 škol vyšších odborných či vysokých, v nichž se vzdělává 2.040 studentů. Církev též provozuje 50 nemocnic, 98 ambulancí, 134 domovů pro staré a nemocné lidi, 59 dětských domovů, 58 rodinných poraden a poraden pro ochranu života, 170 středisek zvláštního vzdělávaní a 28 dalších institucí.

Bohoslužby ve vánočním období  24. 12. 2009 – 2. 1. 2010

 

24.12.

25.12.

26.12.

27.12.

31.12.

1.1.

Švihov

24.00

1130

900

1130

-----

1130

Dolany

-----

830

-----

830

-----

830

Vřeskovice

-----

1000

 

1000

-----

1000

Měčín

1630

-----

1030

-----

1630

 

Chudenice

 

1600

 

1600

 

1600

Ostatní bohoslužby ve dnech 24.12.2009 – 2.1.2010 se ruší!