Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 13/08 - 2.listopadu 2008

1. 11. 2008

Česká Křesťanská Akademie  v Klatovech nás zve na přednáškový a diskusní cyklus NOVÁ ŠANCE; 5.listopadu: 3) Zklamání: Zklamán životem, Bohem?; 12. listopadu: 4) Odvaha: Existují hrdinové? Byl Ježíš Kristus hrdina?; 19. listopadu: 5) Víra a motlitba: Funguje to?; 26. listopadu: 6) Odpuštění: Potřebujeme je?; KLUBOVNA HIFIKLUBU Klatovy, Vrchlického Sady od 18.hod. Cyklus uvádí kazatel Církve adventistů Ivan Michalec a kazatel Církve bratrské David Kašper. Během přednášek se podává malé občerstvení.

Víkend pro mládež na faře ve Švihově „OAZA“ - pod vedením P. Jana Rajlicha OP, se uskuteční 7.-9.listopadu. Přihlášky na tel.: 377241660, e-mail: jan@op.cz;

Mše sv. v Měčíně  13. listopadu se vyjímečně překládá na 15. listopadu na 16.00hod.

Diskuze nad Biblí – v sobotu 15. listopadu od 19.00 se sejdeme na faře ve Švihově k duchovním pohovorům na téma: Jestli umíme čekat? 1.Kr 19,8-14;

Udělování svátosti křtu a svátosti Eucharistie  třem dětem z náboženského kroužku proběhne v neděli 16.listopadu při ranní mši svaté ve Švihově. Po bohoslužbě všechny děti se svými rodiči jsou zváni na malou oslavu do farních prostor. Všechny farníky prosím o modlitbu za naše děti a jejich rodiče!

Sbírka na bible pro Kamerun, Guineu a Namíbii se bude konat v kostelech naší diecéze 16.listopadu a sbírka na bohoslovce 7.prosince. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“! Naše farnost odeslala ze sbírky 28.září na Charitu: 1.500Kč a ze sbírky 19.října na misie 1.500Kč.

Víkendové setkání dětí  proběhne v termínu 22.-23.listopadu v klášteře školských sester v Horažďovicích. Přihlášky do 16.listopadu u P. Adama. V sobotu se ruší mše sv. ve Švihově!

Klub seniorů srdečně zve 23. listopadu na besedu s ing. Jitkou Pišlovou „Pouť Španělskem“ – na faře od 14.00.

Členy farní rady  prosím, aby připravili své případné připomínky ohledně života naší farnosti. Ostatní farníky, prosím, o nahlášení svých případných připomínek členům farní rady. Setkání farní rady se bude konat poslední neděli v listopadu od 17.00hod. na faře ve Švihově.

Poutní bohoslužba ke cti sv. Mikuláše  v Měčíně bude slavena 6. prosince v 16.30 hod. Po mši svaté jsou účastníci bohoslužby zváni na faru na malou poutní oslavu.

Růžencová pobožnost spojená s rozjímáním jednotlivých tajemství se koná každou středu od 18.hod. ve švihovské kostele. Srdečně všechny zveme!

Setkání se sv. Mikulášem  a jeho anděly (ale bez čertů) se bude konat 6. prosince od 10.00hod. ve farních prostorách. Prosím rodiče, aby nahlásili své děti předem, nejpozději 3.prosince za účelem přípravy balíčků.

Adventní rekolekce povede v sobotu 13. prosince od 9.00hod. na švihovské faře P. Adam Lodek. V závěru v 15.00 hod. bude sloužena mše svatá. Během rekolekcí bude příležitost k svátosti smíření u více zpovědníků. Bude také zajištěno občerstvení! Prosím o přihlášky!

Účinky biřmování:Spočine na něm duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumu duch rady a síly, duch poznání a zbožnosti, naplní jej duch bázně před Hospodinem.“ (Iz 11,1-3). Bp. František Radkovský bude udělovat v naší farnosti svátost biřmování 21.června. Zájemci o přípravu ať se hlásí na faře, co nejrychleji!

Okénko rodinné katecheze: Nešidíme naše děti o Boha? Výchova k modlitbě především znamená dát životní zkušenosti do souvislosti s Bohem – a na to není nikdy příliš brzy. (…) První tušení o Bohu získá dítě tehdy, když vidí modlit se rodiče. Kojenec sice slovům nerozumí, ale cítí, že je zde Někdo, kdo je pro rodiče důležitý. Cítí, že rodiče jsou naplněni klidem a důvěrou. Teprve později se dozví, že tento Velký a Neznámý, koho nevidíme ani neslyšíme, má jméno Bůh. Stejně jako rodiče, i dítě se pak bude obracet na Boha s důvěrou. Modlitba malých dětí musí být přiměřená, což však neznamená, že bude dětinská. Nesmíme si myslet, že modlitbu dětem přiblížíme, když budeme používat výhradně zdrobnělé výrazy jako Pánbíček, Jezulátko, Ježíšek, andělíček…

Modlitba by měla být dětem srozumitelná. Učíme-li malé děti modlitby obsahující slova těžko pochopitelná i pro dospělé, vznikají z toho někdy kuriózní perličky, protože dítě si modlitbu upraví tak, aby jí rozumělo (např. „sedí na pramici“ Otce; „sedí na krabici“ Otce; „ty jediný jsi sprchovaný“; požehnaný „plot“ života tvého – jedno dítě tuto modlitbu dokonce „teologicky“ vysvětlilo tak, že Panna Maria byla obehnána plotem, aby k ní nemohlo zlo!). Při mši svaté však děti „těžké“ modlitby stejně slyší, zapamatovávají si je a postupně do nich dorůstají, což je dobře. Vyrůstá-li dítě v rodině, která se snaží víru poctivě praktikovat, nic mu nemůže zvlášť uškodit, protože si bude nesrozumitelnosti postupně vyjasňovat a omyly napravovat – mnohdy společně s rodiči, protože teprve až zazní zvídavé otázky dětí, jsou rodiče často nuceni ptát se sami sebe a formulovat důvody své víry. Volně formulovaná modlitba je pro děti důležitá. Každý den se svými radostmi a starostmi, zážitky a zkušenostmi, s lidmi, které potkáváme a se kterými žijeme, ale také liturgický rok a jeho svátky a slavnosti – to vše nabízí dostatek námětů, které lze vložit do díků a proseb obracejících se k Bohu. Zvlášť maminky se dokážou vcítit do myšlení dětí a spolu s dětmi modlitbu formulovat.

Modlitba by nikdy neměla navozovat dojem, že Bůh je kouzelník nebo zázračný automat, který dokáže splnit všechna přání. Bůh také není přísný policista, který na všechno dohlíží a všechno trestá. Děti mají cítit, že Bůh je člověku nablízku svou pomocí a láskou. Rodiče by neměli Boha používat jako výchovnou pomůcku, když selže jejich pedagogické umění. Když se například dítě navzdory napomínání rodičů houpá na židli a přitom spadne, není nic horšího, než to komentovat slovy: To tě Pán Bůh potrestal. K vytváření správné představy o Bohu patří i to, že rodiče hovoří o Bohu jako o někom, kdo všechno převyšuje, kdo pro nás zůstává tajemstvím, kdo je blízký, avšak současně také jiný než jsme schopni pochopit a postihnout, kdo je Pánem nad životem a nad smrtí. Zkušenosti s nemocí, ztrátou, bolestí a utrpením mohou děti pochopit pouze v tomto světle. Je pochopitelné, že dítě, které je zvyklé být ve všem odkázáno na dospělé, se s důvěrou obrací na Boha s prosbami o všechno, co potřebuje. Postupně by však tyto dětské prosby měly přerůstat do přímluv také za jiné lidi: za rodiče, sourozence, přátele, za nemocné, za ty, které jsme viděli třeba v televizi, jak trpí. Učíme děti vnímavosti vůči druhým. Např. Dobrý Bože, dnes jsme v televizi viděli velké neštěstí. Nevíme, proč se stalo, nedokážeme to pochopit. Ale prosíme tě, aby teď co nejvíc lidí pochopilo, že musí rychle pomoci. Potěš ty nešťastné, dej jim sílu překonat to, co se stalo, a zemřelé vezmi k sobě do nebe.         MaŠ (převzato z katechetického věstníku)