Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 2/2015- 15.března 2015

13. 3. 2015

Modlitba za Národní Eucharistický Kongres 2015

Bože, náš nebeský Otče, děkujeme Ti, že s námi uzavíráš z lásky smlouvu novou, věčnou, nejsvětější, když nám Kristus na oltáři dává Svoje Tělo a Krev. Uč nás tuto smlouvu slavit, milovat a zachovávat.

Požehnej, ať náš Národní eucharistický kongres obnoví v nás ctnosti víry, lásky, naděje a sílu

k jednotě a vzájemnosti, aby společenství Církve neslo světu radostnou zvěst.

Na přímluvu Matky Boží ať s novou a hlubší úctou přijímáme Tělo a Krev Tvého jediného Syna, který s Tebou v Duchu Svatém věčně žije a kraluje. Amen.

Otče náš. Zdrávas Maria.

 

Příležitost ke svátosti smíření  je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny, nebo kdykoliv na požádání. Prostor pro zpověď je zvlášť vyhrazený každý pátek během pobožnosti Křížové cesty. V Klatovech: každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození P. Marie od  9:00  do 13:00 hod. a každý druhý pátek v měsíci v kostele sv. Ignáce od 15:30 – 16:30 hod.

Pobožnost křížové cesty: Srdečně zvu na rozjímání o posledních  hodinách života našeho Pána. Ve Švihově každý pátek od 16:30 hod. a v neděli po mši, v Dolanech v neděli od 9:40 hod., v Měčíně ve čtvrtek od 16:00 hod., v Chudenicích před sobotní bohoslužbou a ve Vřeskovicích v neděli od 11:30 hod.

Setkání dětí  naší farnosti a okolí proběhne 14. března a 11. dubna od 9:00 hod na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz i S. Gonzaga.

Slavnost sv. Josefa  budeme letos slavit v Měčíně 19. března - mše svatá za všechny živé a zemřelé Josefy v 16:30 hod.

Slavnost Zvěstování Páně  - 25. března bude mše svatá sloužena v 17:00 hod. v hradní kapli ve Švihově. Srdečně zvu.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti a následně setkání ve farních prostorách proběhne 21.března a 18.dubna. Od 16:30 hod bude příležitost ke svátosti smíření.

Pozor!!!28. března - změna času zimního na letní, změna hodin bohoslužeb na letní období. Posun ručiček ze 2 hod. na 3 hod.

Na květnou neděli prosím o přinesení tradičních ratolestí, které posvětíme na památku slavnostního vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma. Od 15:00 hod Křížová cesta ulicemi Švihova, počátek u kostela sv. Václava, konec kostel sv. Jiljí. Srdečně zvu.

Velký pátek je dnem přísného půstu! Nezapomínejme na tento způsob připojení se ke Kristu nesoucímu náš kříž!

Adorace Nejsvětější svátosti bude probíhat: na Zelený čtvrtek a Velký pátek  po večerních bohoslužbách do 23:00 hod, na Bílou sobotu od 9:00 – 18:00 hod.

 

Velikonoční bohoslužby

Zelený čtvrtek

Velký pátek

Velikonoční vigilie

Velikonoční neděle

Velikonoční pondělí

Dolany

------

Křížová cesta 15:00

---------

10:10

10:10

Švihov

 

18:30

Liturgie 17:30

20:00

8:30

8:30

Vřeskovice

-------

-------

-------

12:00

------

Chudenice

-------

-------

Křížová cesta 16:00

-----

12:00 kostel

Měčín

-------

-------

-------

14:00

-------

 

 

Sbírka na Charitu  se bude konat v kostelech naší diecéze v neděli 5. dubna na Boží hod velikonoční. Ze sbírky na papežský fond pomoci (22. února) naše farnost odeslala  3365,- Kč. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“.

Tradiční svěcení velikonočních pokrmů  se uskuteční na začátku bohoslužeb na Boží hod velikonoční.

Znovuvysvěcení kostela v Chudenicích  a mše sv. bude sloužena za účasti O. Biskupa  v neděli 12. dubna od 16:00 hod. Jste všichni srdečně zváni.

V Petrovicích u Měčína  bude sloužena poutní bohoslužba ke cti sv. Vojtěcha v neděli 26. dubna od 14:00 hod.

 

Na Zelený čtvrtek se s Ježíšem setkáme ve Večeřadle, abychom se radovali z Eucharistie a svátosti kněžství. Pak jej doprovodíme do Getsemanské  zahrady. Snad přitom neuslyšíme (spolu s učedníky) Pánovo: ”To jste nemohli aspoň chvíli se mnou bdít?“

O Velkém pátku projdeme s naším Vykupitelem jeho křížovou cestu, pokusíme se zůstat s několika nejvěrnějšími pod křížem a nakonec uložíme Ježíšovo tělo do hrobu.

Bílá sobota pak bude dnem zvláštního rozechvění v očekávání záblesku Veliké noci vzkříšení. V ní budeme s křesťany celého světa bdít, naslouchat Božímu slovu a zakoušet znovu jásavou radost těch, kdož stanuli u prázdného hrobu, aby tam uslyšeli andělovo: ”Proč hledáte živého mezi mrtvými?!“

 

Milí farníci, slavíme Velikonoce! Ježíš byl vzkříšen! Nezůstal v zajetí smrti. Žije v Boží slávě. Zde je základ naší naděje: I naše bída a křehkost může být proměněna, náš život dospěje ke konečnému zdaru, až vyústí smrtí do Boží slávy.

Přeji Vám dobře prožité Velikonoční svátky. P. Tomasz