Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 4/09 - 29. března 2009

29. 3. 2009

Nabídka zpytování svědomí  podle seznamu hlavních hříchů - pokračování:
Nestřídmost - Též obžerství. V nejužším slova smyslu jím chápeme soustavné přejídání, v širším významu pak nadměrná konzumace nejen jídla, ale též dalších požitků. Zahrnuje pak i různé nežádoucí závislosti: na drogách, počítačových hrách, diskusních internetových portálech, workoholismus etc. Z nestřídmosti pochází: nevázanost mravů, hříchy proti čistotě, zanedbávání povinností, mrhání majetkem, poškozování tělesného i duševního zdraví, hádky a sváry, ohrožování zdraví a života bližního. Opakem nestřídmosti je střídmost.

Lenost - Též zahálčivost. Označujeme tak duchovní apatii či neochotu k jednání plynoucí z nedostatku motivace jednat. Lenivý člověk odmítá využívat potenciál svých schopností, není ochotný jednat nebo se starat, kvůli obtížím, které jsou s tím spojené. Duchovní lenost je odpor a nechuť k duchovním hodnotám. Z lenosti pochází: zanedbávání povinností vůči Bohu, svým bližním a sobě samým; dále pak hříšné myšlenky a žádosti, podvody, krádeže, nespokojenost s vlastním životem, oddávání se snění, zoufalství. Opakem lenosti je činorodost.

Smilstvo - Pod pojmem smilstvo se rozumí pohlavní styk mezi dvěma souhlasícími jedinci stojícími mimo vzájemné manželství. Původně označovalo dobrovolnou zálibu v tom, co se příčí mravní čistotě; dále pak jakoukoliv přemrštěnou touhu po sexuálním uspokojení odpovídající spíše nezvládanému chtíči a zvrhlosti. V současnosti je, ale vnímán pouze jako úmyslné vyvolávání této touhy či její realizace.
Ze smilstva pochází: zaslepenost ducha, nechuť k modlitbě, nechuť k účasti na mši sv. a přijímání svátostí, svatokrádež, nevěra, zoufání nad Božím milosrdenstvím, sebevražda a vražda. Opakem smilstva je cudnost.

Hněv - Hněv se projevuje nekontrolovatelnými pocity zlosti a nenávisti vůči jiné osobě, často spojené s touhou po pomstě. Projevy hněvu nejčastěji narušují vztahy mezi lidmi. Nakonec mohou vést k izolaci a bolestné osamělosti. I když projevy hněvu mají často svůj důvod, jsou většinou přehnané a nepřiměřené situaci, která je vyvolala. Z hněvu pochází: zatemnění mysli, klení, nadávky, nactiutrhání, nenávist a nepřátelství, zabití a vražda. Opakem hněvu je mírumilovnost. Hněv, který vychází ze spravedlivé příčiny a nevybočuje z příslušných mezí, není hříchem; nazývá se hněv spravedlivý.

Čtení starého zákona: Tentokrát doporučuji Knihu Tobiáš. V sobotu 4. dubna po ranní mši svaté bude příležitost k diskusi a vysvětlivkám k předchozímu čtení z Knihy Soudců.

Pozvánka Otce Biskupa: Moji drazí mladí přátelé, uprostřed postní doby, ve které jsme s celou církví pozváni k zamyšlení nad sebou, k odvracení se od toho, co není v našem životě dobré, zkrátka k zamyšlení se nad jeho smyslem, zvu Vás tedy i já, Váš biskup, k slavení světového dne mládeže v naší plzeňské diecézi. V letošním roce nás Svatý otec vyzval k tomu, abychom si uvědomili, kde máme hledat opravdovou naději, a proto chce, abychom rozjímali slova sv. Pavla: „Máme naději v živém Bohu“ (1Tim 4,10). Osobně jsem přesvědčen, že je velmi dobré, abychom si i my uvědomili, v čem a vlastně v kom máme opravdovou naději. Svět nám totiž nabízí různé prameny naděje a často, až když člověk z toho pramene ochutná, pozná, že se vůbec nejednalo o vodu živou, ale jen nějakou náhražku. V evangeliu sv. Jana čteme ale Ježíšova slova: …kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“ (Jan 6,35) – naše opravdová naděje je jen v opravdovém Bohu!
K obnovení naděje v našich srdcích Vás zvu tedy do Plzně na naše společné setkání, na které se už moc těším. Sejdeme se v pátek 3.dubna v 18.00 v katedrále sv. Bartoloměje k společnému prožití křížové cesty v ulicích města. Následující den, v sobotu, budeme pokračovat v 9.30 na Salesiánském středisku mládeže v Plzni-Lobzích. Můžete se těšit na pestrý program, který završíme společnou eucharistií s průvodem s ratolestmi, kterou budu celebrovat spolu s Vašimi kněžími ve 14.30. naše diecézní centrum mládeže mi slíbilo, že na závěr jako obvykle nebude chybět malý dárek pro každého.
Ještě jednou vás zvu v pátek a v sobotu před Květnou nedělí do Plzně se slovy: Počítej s NADĚJÍ! S opravdovou nadějí, kterou máme jen v živém Bohu. 
               
Váš biskup + František Radkovský

Na květnou neděli  prosím o přinesení tradičních ratolestí, které na začátku bohoslužeb posvětíme a na velikonoční vigilii – slavnost vzkříšení přineste – prosím - s sebou svíce nebo využijte možnost zakoupení svíček před začátkem bohoslužby v kostele.

Nezapomeňme na svátost smíření před velikonočními svátky! Příležitost ke zpovědi v Klatovech 1. dubna od 15.00 hod. V naší farnosti ve středu a pátek po večerní bohoslužbě, na Velký pátek a Bílou sobotu mezi 9.00 a 16.00 hod. nebo kdykoliv po domluvě.

Mše sv. v Měčíně v nejbližších dvou týdnech místo čtvrtků budou sloužené: v úterý 31.března, ve středu 8. dubna; od 17.00 adorace Nejsv. Svátosti a 17.30 mše svatá; Mše sv. ve Švihově ve středu 8.dubna se ruší!

Adorace Nejsvětější svátosti  bude probíhat v našem kostele na Zelený čtvrtek a Velký pátek po večerních bohoslužbách do půlnoci, a na Bílou sobotu od 9.00 – 16.00hod. Pro adorující bude k dispozici teplý čaj na faře.

Velikonoční bohoslužby

Zelený čtvrtek

Velký pátek

Velikonoční vigilie

Velikonoční neděle

Velikonoční pondělí

Švihov

18.30

18.30

20.30

8.30

14.00

Dolany

-------

-------

-------

10.10

-------

Chudenice

-------

-------

-------

11.30

-------

Vřeskovice

-------

-------

-------

-------

10.30

Měčín

-------

-------

-------

-------

9.00

Sbírka na Charitu se bude konat v kostelech naší diecéze v neděli na Boží hod velikonoční 12. dubna. Ze sbírky na papežský fond pomoci (22. února) naše farnost odeslala 1.500Kč. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“.

Tradiční svěcení velikonočních pokrmů  se uskuteční na začátku bohoslužeb na Boží hod velikonoční.

Na velikonoční setkání  na švihovské faře srdečně zveme v pondělí 13. dubna po mši svaté. Kromě velikonočního občerstvení si budeme povídat o síle lidského slova!

Víkendové setkání dětí  proběhne od 18. - 19. dubna v klášteře školských sester v Horažďovicích. Přihlášky nejpozději do 10. dubna u P. Adama.

Duchovní obnova pro skupinku žen z plzeňské farnosti proběhne na naší faře 24.-25.dubna. Pokud by se někdo z místních farníků chtěl připojit, prosím o nahlášení účasti nejpozději do 19.dubna. Duchovní obnovu vede P. Adam Lodek.

Klub seniorů srdečně zve 26. dubna na posezení s harmonikáři - na faře od 14.hod.