Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 2-3/09 - 22. února 2009

22. 2. 2009

Sbírka na papežský fond pomoci  se koná v kostelech naší diecéze dnes 22. února.

Klub seniorů srdečné zve na faru dnes od 14.hod. Pro nemoc je zvolen náhradní program. Další setkání 22. března.

Popeleční středu  začínající postní období budeme letos prožívat 25. února. Znamení popele udělované v našich kostelech připomíná nám o potřebě rozlišování hodnot našeho života na pomíjející, které dřív nebo později se obrátí v prach – popel, a na ty nepomíjející – věčné, na kterých má být postavený náš život. Postní doba je nejen příležitostí k zamyšlení jak dalece se věnujeme hodnotám, které nepomíjí, ale je především jakousi výzvou, abychom ponechali záležitosti méně podstatné pro náš život a více se věnovali našemu duchovnu.
Čím je půst? V dnešní době se pojem a smysl půstu vytratil z myšlení moderního člověka. Podobně jak se vytratilo vědomí potřeby práce na svém vnitřním životě. Pracujeme na zlepšení tolika věcí, snažíme se napomínat druhé, aby byli lepší, ale často zapomínáme vložit nějaké úsilí a nějaký čas do sebe sama. Opravdu si tak málo vážíme sami sebe? Výsledkem toho je útrata schopnosti vnímat něco, co vnáší štěstí, radost a lásku do našich lidských vztahů, do života naší společnosti. Tak, jak houslista nebo klavírista musí neustále a pravidelně cvičit, aby neztratil schopnost vnímání a rozlišování tónů a díky své neustalé práci mohl tvořit a prožívat hloubku tvořené hudby, tak člověk musí neustále cvičit své vnitřní smysly, aby byl schopen vnímat to, co z člověka dělá člověka, co člověku dává spokojenost a klid. Nic není zdarma!
Půst má dvojí účel: První je očištění našeho života ze všeho zbytečného. Může to být nadbytečné jídlo nebo nadbytečné činnosti jako televize, nějaká zábava, nějaké příjemnosti, …. v podstatě cokoliv, co existuje jen pro lidskou příjemnost nebo pohodlí. Důležité je rozlišit mezi tím, co člověk musí a tím, co pouze chce! Pokud vynecháme záležitosti, které pouze chceme – vzdáme se jich aspoň na nějakou dobu – získáváme čas a síly, které můžeme věnovat na vnitřní uspořádání sebe sama. Můžeme se věnovat duchovní četbě, modlitbě, rozjímání, ….  Prostě získáváme čas, který nám tak často v životě schází.
Druhý význam půstu je oběť. Oběť je slovo, které jsme často vynechali už ze svého slovníku, aniž bychom si to uvědomovali, že náš život je plný obětí. Každodenně musíme dělat volbu: z něčeho rezignovat abychom získali něco jiného. Novomanželé obětují svou „svobodu“ a v neustalých kompromisech hledají cestu ke společnému životu. Rodiče obětují svůj život pro děti, aby měly vše potřebné. Každodenní naše práce je určitou obětí, abychom si mohli koupit pohodlí a lepší úroveň života. Člověk bere na sebe nějakou zátěž, aby svět – aspoň ten, který je v jeho blízkosti – učinil lepším.
V duchovním rozměru máme možnost obětování něčeho z našeho života a nabídnutí toho Kristu. Při realizaci takovéto oběti náš život něčím dobrovolně zatěžujeme a jak věříme, že to něco se stává součástí Ježíšovo kříže. Máme možnost Kristu nabídnout dobrovolné a klidné přijímání jakéhokoliv utrpení, bolesti, zátěže, obětí a tím jsme – v duchovních dimenzích – postaveni na místo Šimona Kyrenejského, který bere na sebe část Ježíšova utrpení.
Během postní doby nejen rozjímáme Ježíšovo utrpení, ale máme se připojit k Ježíši trpícímu, projít s ním smrtí všeho, co v našem životě je zlé a dojít k zmrtvýchvstání nového člověka. Má to být období vnitřní proměny našeho života. Jsme ochotní vzít Ježíšův kříž na sebe? Aspoň se ho dotknout?
Popeleční středa je dnem přísného půstu.

Nabídka zpytování svědomí na postní období: V katechizmu Katolické církve najdeme seznám hlavních hříchů, to znamená takových, které jsou pramenem a základem pro růst dalších hříchů. Zkusme se zamyslet nakolik tyto hříchy jsou v nás zakořeněné. Máme jich sedm. Pokračování bude v dalším čísle „Farníčku“.
Pýcha - Nejvážnější ze všech hlavních hříchů a také ten, z kterého pocházejí hříchy ostatní. Je definován jako touha po vyšší atraktivitě a důležitosti, než mají ostatní, spočívá v nadhodnocení vlastní osoby. Pyšný člověk může pohrdat i samotným Bohem a jeho přikázáními; vyvyšuje se nad jiné, nechce uznat svou nedokonalost a hříchy. Chce být vždy jen ctěn, chválen a vyznamenáván.
Z pýchy pochází: marnivost, ješitnost, domýšlivost, panovačnost, zpupnost, nadutost, drzost, sváry, hádky, vychloubačnost, lživost, přetvářka, žárlivost, neposlušnost, zatvrzelost a kacířství. Dále pak pohrdání Bohem, náboženstvím, církví a její naukou a svými bližními. Opakem pýchy je pokora.
Lakomství - Vyznačuje se touhou získávání co největšího majetku a realizováním této touhy. Je to přehnané lpění na majetku, nekontrolovaná touha hromadit majetek a neochota dělit se, byť i jen o neupotřebitelné přebytky. Z lakomství pochází: přílišná péče o časné věci, netečnost ke spáse, podvod, nespravedlnost, zrada, křivá přísaha, vražda, bezcitnost a zatvrzelost. Opakem lakoty je štědrost.
Závist - Spočívá v touze po něčem, co má někdo jiný, a snaze získat předmět této touhy, někdy i za cenu zavrženíhodných činů. Ze závisti pochází: nenávist, škodolibost, křivé posuzování, pomluva, nactiutrhání, poškozování majetku bližního a vražda. Opakem závisti je přejícnost.

Křížová cesta  - Srdečně zvu na rozjímání posledních hodin života našeho Pána. Každý pátek od 17.30 ve Švihově, v neděli od 9.30 v Dolanech; čtvrtek od 16.00 v Měčíně; v Chudenicích před úterní bohoslužbou a také v neděli 15. března od 10.45; ve Vřeskovicích první neděli v měsíci od 14.15.

Duchovní cvičení nabízejí ve svém domě v Kolíně otcové Jezuiti: 23.–27.2. - Postní duchovní obnova pro všechny; 23.–27.3. - Duchovní obnova pro všechny; 22.–26.4. - Duchovní obnova pro všechny; 11.–15.5. - Duchovní obnova pro všechny; 15.–17.5. - Být jezuitou dnes; 18.–23.5. - Ignaciánská duchovní cvičení – II.týden; 8.–12.6. - Duchovní obnova pro všechny; 17.–20.6. - Duchovní obnova s Pannou Marií;
Pokoje pro 1 osobu s vlastním sociálním zařízením. 350,-Kč/den včetně stravy. Kontakt: email: exercicie.kolin@seznam.cz, telefon 731 182 112, 605 760 307. Kontaktní adresa: Kolín Dům Jezuitů, Kutnohorská 26, 280 02 Kolín.

Víkendové setkání dětí  „Vzdejme Pánu díky!“ proběhne od 7. - 8.března v klášteře školských sester v Horažďovicích. Přihlášky nejpozději do 27. února u P. Adama.

Důležitá data: Dny víry Plzeň 30. května; setkání mládeže s biskupem 3. - 4. dubna; víkendové setkání mládeže 26. - 28. června – DCM; Diecézní pouť 5. září; návštěva Benedikta XVI. v Čechách 27. - 28. září; Nezapomeňme si rezervovat čas!

Víkend pro mládež  na faře ve Švihově „OAZA“ s P. Janem Rajlichem OP, se uskuteční 13. - 15.března. Přihlášky na tel.: 377 241 660, e-mail: jan@op.cz; další setkání 19. - 21. června. 

Na DEN KLATOVSKÉHO VIKARIÁTU srdečně zveme v sobotu 14. března do Spolkového domu v Plánici. Téma: „Vím, komu jsem uvěřil.“ 2 Tim 1, 12.

Zahájení: 9.30 - úvodní slovo: P. Antonín Bachan, vikář klatovský, P. Józef Frelich, místní farář; závěr: 15.00 Mše svatá; V poledne přestávka na vzájemné sdílení a občerstvení;
pro dospělé:
10.00       Přednáška: „Vím, komu jsem uvěřil“ 2 Tim 1,12 - P. Miroslav Nikola
13.30       Svědectví: „Cesta víry“ - Mgr. Filip Breindl, ThD., redaktor Radia Proglas
pro mládež - program na faře - farní sál
10.00       Přednáška: „VÍM“ - věřím v Boha a Bohu… - P. Józef Frelich 
                pak následuje Lectio Divina - modlitba Božím slovem, adorace
13.00       Přednáška: „UVĚŘIL“ - otázka osobní víry…- P. Robert Bergman z Aše 
pro děti - program na faře - kaplanka
10.00 - 14.30 h : (připravuje Jana Kohoutová z Plánice)
Po celý den příležitost ke svátosti smíření a také prodej křesťanské literatury.
Program hudebně doprovází Schola Plánice.

Slavnost sv. Josefa oslavíme 19. března v Měčíně. Srdečně zvu na mši svatou 16.30hod. Od 16hod. se koná výstav a adorace Nejsvětější Svátosti, během které v sakristii je příležitost k svátosti smíření. Po mši svaté srdečně zvu na faru, kde při šálku čaje nebo kávy bude připravené povídání o svatém Josefu a také sv. Janu Nepomuckém (280 výročí kanonizace slavíme přesně tento den). Pokud by někdo potřeboval dopravu prosím o kontakt.

Slavnost Zvěstování P. Marie ve středu 25. března oslavíme v kapli švihovského hradu mší svatou v 17.30.

Četba Bible – Starý zákon: V minulém Farníčku jsem nabízel četbu Knihy RútKnihy Jonáš ze Starého zákona. Doufám, že mnozí z Vás sáhli po Bibli a využili moudrost těchto příběhů pro zamyšlení nad vlastním životem. Tentokrát nabízím příběh Gedeóna z knihy Soudců od šesté do deváté kapitoly včetně (kapitoly jsou označeny v textu velkou číslicí) a také příběh Samsona od třinácté do šestnácté kapitoly včetně. Pokud by někdo chtěl osobně si probrat tyto texty, může se na mně kdykoliv obrátit. V sobotu po ranní mši svaté nabízím k tomuto účelu krátké společné setkání na faře.

Svátost biřmování  bude v naší farnosti udělovat Otec Biskup v půlce června. K přijetí této svátosti přistoupí hlavně mládež, která k nám jezdí na víkendové pobyty. Pokud by z řad farníků někdo projevil zájem o přípravu na přijetí této svátosti, prosím o kontakt za účelem zahájení přípravy.

Finance Řk farnosti Švihov 2008:
Příjmy:

Zůstatek z roku 2007   (farní účet + pokladna)

219.537,88

Sbírky celkem:         (Dolany 36.388; Chudenice 11.264; Vřeskovice 8.000; Měčín 12.802; Švihov 73.094)

141.548,---

Sbírka na „Adopce na dálku“:

12.300,---

Sbírka na opravu farní budovy v Dolanech:

14.400,---

Sponzorské dary fyzických a právnických osob:

89.788,---

Příjmy s pronájmu nemovitého majetku farnosti:

34.800,---

Příspěvek na bydlení P. Adam Lodek:

9.120,---

Příspěvek na energii (plyn, elektřina, voda) – P. Adam Lodek

7.200,---

Příspěvek na telefon – P. Adam Lodek

2.400,---

Příspěvek plzeňského kraje na opravu kostela v Chudenicích:

300.000,---

Příspěvek OÚ Chudenice na opravu kostela v Chudenicích:

50.000,---

Příspěvek MÚ Švihov na práci s dětmi a mládeží:

11.200,---

Příspěvek MÚ Švihov na podporu kulturních akcí:

4.700,---

Úrok z finančních prostředků získaných z prodeje farních nemovitostí:

71.891,---

Úroky z vedení běžného účtu:

1.452,77

Splátky dluhů – Agromachine Švihov, Žďár Chudenice, ostatní pohledávky:

93.547,23

Příjmy ze vstupného na koncerty a prohlídky kostelů:

36.000,---

Příjmy 2008 celkem, včetně zůstatku z roku 2007: 

1.099.884,88

Výdaje: 

Bohoslužebné výdaje (květiny, svíčky, hostie, víno, vybavení sakristie Katolický týdeník 6.171; Diecézní Zpravodaj 3.498; další tiskoviny):

24.235,---

Poplatek za plyn – fara Švihov:

34.775,---

Poplatek za elektřinu – fara Švihov:

15.985,---

Poplatek za telefon:

8.261,---

Poplatek za vodné, stočné – fara Švihov:

2.466,---

Ostatní režijní výdaje, vybavení fary, nábytek, drobné nákupy, …, :

19.909,---

Provoz farní kanceláře a administrativní výdaje:

11.579,---

Oprava oken na faře Švihov:

18.000,---

Výměna dveří a úprava vstupního prostoru – fara Švihov:

62.000,---

Údržba zahrady a okolí fary, drobné opravy a nákup nářadí:

12.053,---

Cestovní výdaje (doprava na bohoslužby 17.570,-):

35.589,---

Platby za elektřinu v kostelech: Švihov 7.156; Chudenice 4.770; Dolany 1.513;  Měčín 2.109,50; Vřeskovice – hradí obecní úřad)

15.548,50

Oprava kostela v Chudenicích:

413.316,---

Úprava lavic – kostel Švihov:

16.000,---

Nákupy – kostel Švihov: žárovky na osvětlení kostela 4.617; topné panely do lavic 3ks. 4.692; další … ;

12.154,---

Nákup přívěsu za auto:

18.542,---

Dokončení úpravy terénu kolem kostela ve Švihově:

11.531,---

Oprava farní budovy v Dolanech:

35.398,---

Socha bl. Hroznatý – patrona naší diecéze:

6.000,---

Výdaje spojené s farním dětským hřištěm:

11.799,50

Odeslané sbírky na: bohoslovce 1.400; misie 1.500; Charitu 3.000; na papežsky fond pomoci 1.400; na potřeby plzeňského biskupství 4.400; na Bibli pro Kamerun, Guineu a Namíbii 1.400; na podporu křesťanské TV Noe 1.500; fond pomoci farnostem naší diecéze 8.712;

23.312,---

Výdaje spojené s organizací koncertů:

47.301,---

Dary, charitativní příspěvky:

2.550,---

Odeslané příspěvky na „Adopce na dálku“:

11.500,---

Splátka půjčky – dluhu po opravě kostela ve Švihově z roku 2002:

24.000,---

Ostatní výdaje:

9.846,50

Výdaje v roce 2008 celkem: 

903.650,50

Rozdíl příjmů a výdajů v roce 2008 – stav farního účtu + pokladny k 31.12.2008:

196.234,38

Peníze z prodeje nemovitosti deponovány na účtu plzeňského biskupství k 31.12.2008: 

2.464.628,---