Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 4/2014 - červenec/srpen

5. 7. 2014

 

Všichni jsme misionářskými učedníky

 

119. Ve všech pokřtěných, od prvního do posledního, působí Duch, který podněcuje k evangelizaci. Boží lid je svatý z důvodů tohoto pomazání, které jej činí neomylným „in credendo“ . To znamená, že když věří, nemýlí se, i když nenachází slova, jak svoji víru vyjádřit. Duch svatý jej vede v pravdě a ke spáse.[96] Bůh jako součást Svého tajemství lásky k lidstvu obdařuje celek věřících určitým instinktem víry – sensus fidei, který mu pomáhá rozpoznávat to, co skutečně přichází od Boha. Přítomnost Ducha uděluje křesťanům jakousi sounáležitost s božskými skutečnostmi a moudrost, která jim dovoluje chápat je intuitivně, ačkoli nedisponují odpovídajícími prostředky k jejich přesnému vyjádření.

 

120. Mocí obdrženého křtu se každý člen Božího lidu stává misionářským učedníkem (srov. Mt 28,19). Každý pokřtěný bez ohledu na svoji funkci v církvi či stupeň vzdělání svojí víry je aktivním podmětem evangelizace, a nebylo by vhodné pomýšlet na takové pojetí evangelizace, které by uskutečňovali kvalifikovaní aktéři, zatímco zbytek věřícího lidu by byl pouze receptivní složkou jejich působení. Nová evangelizace v sobě musí zahrnovat nový protagonismus každého pokřtěného. Toto přesvědčení se stává přímou výzvou každému křesťanovi, aby se nikdo nezříkal svého závazku evangelizovat, poněvadž, zakusil-li někdo skutečně Boží lásku, která jej zachránila, nepotřebuje moc času na přípravu k tomu, aby ji mohl hlásat, nemůže čekat, že se mu dostane mnoha přednášek či zevrubného poučení. Každý křesťan je misionářem do té míry, v jaké se setkal s Boží láskou v Ježíši Kristu; už neříkejme, že jsme „učedníci“ a „misionáři“, nýbrž vždycky „učedníci-misionáři“. Pokud o tom nejsme přesvědčeni, pohleďme na první učedníky, kteří hned poté co na sobě zakusili Ježíšův pohled, šli a naplněni radostí hlásali: „Našli jsme Mesiáše!“ (Jan 1,41). Samaritánka, jakmile skončila svůj dialog s Ježíšem, stala se misionářkou, a mnozí Samaritáni uvěřili v Ježíše „pro řeč té ženy“ (Jan 4,39). Také svatý Pavel po setkání s Ježíšem Kristem „hned začal hlásat Ježíše, že je to Boží Syn“ (Sk 9,20). Na co čekáme my?

 

121. My všichni jsme zajisté povoláni růst jakožto evangelizátoři. Zároveň usilujeme o lepší formaci, prohloubení své lásky a zřetelnější svědectví evangelia. V tomto smyslu musíme všichni druhým dovolit, aby nás neustále evangelizovali. Neznamená to ovšem, že se musíme zříci evangelizačního poslání, ale spíše hledat takový způsob hlásání Ježíše, který by odpovídal situaci, ve které se nacházíme. V každém případě jsme všichni povoláni nabízet druhým explicitní svědectví o zachraňující lásce Pána, který nám i přes naše nedokonalosti nabízí svoji blízkost, své Slovo, svoji sílu a dává našemu životu smysl. Tvé srdce ví, že bez Něho není život tentýž, a to, co jsi objevil, ti tedy pomáhá žít a dává naději, je tím, co máš hlásat druhým. Naše nedokonalost nám nesmí být výmluvou. Naopak, misijní poslání je stálým podnětem k tomu, abychom se nepřizpůsobovali průměrnosti a stále rostli. Svědectví víry, které je každý křesťan povolán nabízet, vede k tomu, aby spolu se sv. Pavlem prohlásil: „Neříkám, že už bych dosáhl cíle nebo že už jsem dokonalý, ale ze všech sil se snažím to uchvátit... ženu se k tomu, co je přede mnou“ (Flp 3,12-13).

 

/Evangelii Gaudium, Papež František, kapitola 3, 119-121/

 

 

Nedělní setkávání farníků a všechny ostatní aktivity budou znovu pokračovat

v měsíci září.

Poutní slavnost ke cti P. Marie Klatovské - hlavní program je připraven na sobotu 12. července. Přesný program najdete na nástěnce u kostela.

Ve dnech 7.- 17.července a 28.července – 2.srpna včetně se ruší všechny bohoslužby ve všední dny v naší farní oblasti z důvodu mé dovolené. Za pochopení děkuji.

Mše sv. 12. července v Chudenicích, 13. července v 8:30 ve Švihově, v 10:10 v Dolanech a v 12:00 ve Vřeskovicích bude jako obvykle.

Svátek bl. Hroznaty, patrona plzeňské diecéze, budeme slavit 18. července v 18:30 hod. při mši svaté sloužené ve švihovském kostele. Mše svatá bude obětována za obnovu duchovního života v naší plzeňské diecézi.

20. července u příležitosti svátku sv. Kryštofa, patrona řidičů, požehnám po  bohoslužbách všechna auta, kola,  motorky.

Poutní bohoslužby ke cti sv. Anny a sv. Jáchyma  budou slouženy:

 26. července  ve Svrčovci v 15:00 hod.

 27. července  v Chudenicích: průvod – 10:00 hod., bohoslužba – 10:45 hod.

     Tento den se ruší všechny ostatní bohoslužby v naší farní oblasti.

Poutní bohoslužba v hradní kapli Nanebevzetí P. Marie  ve Švihově se bude sloužit 13. srpna v 18:00 hod. Srdečně Vás zvu.

24. srpna se koná při mši sv. sbírka na bohoslovce.

Poutní bohoslužba v Radkovicích u Měčína  se koná 6. září v 10:30 hod.

 

 

Jsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, čas pro tebe. Očekávám mnoho - slunce, oblaka, vítr, vodu, dálky, přátele.

Otevři mi oči pro krásu svého světa, dej mi pozorný sluch pro hlas stvoření. Děkuji ti za ty dny volnosti. Dej, ať nasbírám sílu, abych byl laskavější.

Setkám se s lidmi, blízkými i cizími, děkuji ti a prosím tě, abych jim dovedl naslouchat, abych se přiblížil jim i jejich světu, abych jim porozuměl, neboť mám čas.

Dej mi slova a činy, které dávají radost. Na všech cestách ať je se mnou tvá láska. Dej, ať se vrátím domů bohatý zkušenostmi a novou silou.

 

  

 

PŘEJI VÁM KRÁSNÉ, BEZPEČNÉ A POŽEHNANÉ PRÁZDNINY.  P. TOMASZ