Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 4/2015 - 14.června 2015

14. 6. 2015

Než půjdu příště na mši svatou…/pokračujeme/

BOŽÍ SLOVO

Slovo a Eucharistie k sobě patří tak těsně, že jedno nelze pochopit bez druhého. Připomeňme slova sv. Jeronýma: „Kdo nezná Písmo, nezná Krista.“ Jak chceme poznat Krista v eucharistii, když jej nepoznáme z Písma svatého?

Praktická rada: Je nám Boží slovo lhostejné? Tak prosme Boha v modlitbě, aby nám dal lásku k Božímu slovu. Nemusíme dělat hned velké kroky a číst celou Bibli, stačí, když si řekneme, že si během roku přečteme všechna evangelia. Popřemýšlejme o tom, zkuste si to doma rozepsat, spočítat kapitoly – vyjde nám tak jedno evangelium na tři měsíce,…

PROSBY VĚŘÍCÍCH

My máme tendenci, když nám teče do bot, prosit za sebe. Ale je nesmírně potřebné, důležité a krásné modlit se za druhé. To se děje právě při přímluvách. Přímluvy jsou naší odpovědí na slyšené Boží slovo. Mají 4 hlavní body – modlíme se při nich za:

1) církev a její potřeby

2) svět (národní a světové záležitosti)

3) ty, kteří trpí nedostatkem a obtížemi

4) přítomné shromáždění

Praktická rada: Boží slovo, které dnes zaznělo, se týká jednak mě samotného, ale také společenství, ve kterém žiji – tj. církve, rodiny atd. Za všechny potom můžeme prosit.

CHLÉB A VÍNO

Chleba a víno, které přinášíme, jsou při mši svaté proměněny v tělo a krev Kristovu. Tělo v biblickém významu značí celý život se vším, co jej tvoří – spíše všechno to pozitivní z lidského života: zdraví, schopnosti, city, nadání atd. A krev, jak asi tušíme, značí smrt.

Pamatujme, že co není položeno na oltář, nemůže být proměněno! Co nedám Bohu ze svého života, s tím Bůh nemůže dál pracovat. On nepřekračuje naši svobodu.

Praktická rada: Když prožíváme obětní průvod, nemáme jenom přihlížet a pasivně pozorovat, jak někdo přináší dary! V tomto okamžiku bychom se měli snažit „přinést“ sami sebe. Odevzdat Bohu chléb jako zástupce všeho dobrého, co prožíváme. A víno jako zástupce všech těžkostí a toho, co není v našem životě dobré – ať je to neúspěch, nemoc, omezenost, závislost atd. Při obětním průvodu jsme tím hlavním darem, materiálem, který má být proměněn, MY SAMI.

VZHŮRU SRDCE

Eucharistická modlitba začíná dialogem, kdy kněz říká: „Pán s vámi!“ To znamená buď „Pán JE s vámi“ nebo „Pán AŤ JE s vámi.“ Obojí je krásné. A všichni přítomní odpoví: „I s tebou!“

Kněz řekne výzvu: „Vzhůru srdce! (Pozvedněme srdce k Bohu!)“ A všimněme si, že lidé řeknou velmi odvážnou větu: „Máme je u Pána!“ To je opravdu odvážné. Protože někdy, jak se z toho často zpovídáme, máme při mši svaté srdce kdovíkde všude možně…

Jeden kněz říkal svým farníkům na tomto místě: „Pokud máte svoje srdce opravdu u Pána, pak vzdávejme díky Bohu, našemu Otci“

Praktická rada: Když zaslechneme výzvu „Vzhůru srdce!“, máme se snažit, aby naše srdce bylo opravdu u Něj a soustředěné.

 

TO ČIŇTE NA MOU PAMÁTKU

O jakou památku se jedná? To, že kněz dělá Kristova gesta a říká Kristova slova, nemá být pouze jakýmsi připomenutím, imitací, pašijovou hrou, která nám má přiblížit, co se tenkrát stalo. Skrze památku v eucharistickém slova smyslu vstupujeme přímo do toho okamžiku dění, kdy se Ježíš za nás obětuje.

„…ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou“. Co to znamená? Ten, kdo přijme Krista v eucharistii, měl by být otevřený také pro druhé a proměňovat svůj život podle Ježíšova příkladu. Víme, že Jeho život byl životem oběti a životem darování se. A my v této chvíli prosíme za to, ať jsme této proměně otevření, ať jsme ochotni žít život oběti a darování sebe sama. Dobrým příkladem života podle Kristova vzoru nám může být třeba Matka Tereza.

Praktická rada: Po slovech „Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.“ přichází chvíle, kdy by mělo zaznít to, co často nezaznívá: JASNÉ a ZŘETELNÉ „AMEN!“ Toto „amen“ je největší a nejdůležitější z celé mše svaté. Je to naše vyznání, jasný manifest toho, že chceme, aby se to, o co jsme prosili, skutečně stalo. Proto pamatujme na velikost tohoto zvolání.

Ze sbírky  na diecézi / 24. května  / naše farnost odeslala 4003,- Kč, na přípravu Eucharistického kongresu 4906,- Kč. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“. V neděli 23. srpna se bude konat sbírka na bohoslovce.

Poutní slavnost v kostele sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích budeme prožívat 21. června v 10:30 hod. Tento den se ruší ostatní bohoslužby v naší farní oblasti!

Poutní slavnost ke cti sv. Petra a Pavla v Dolanech budeme prožívat
28. června. Začátek bohoslužby v 9:30 hod. Poté bude následovat pohoštění pro všechny poutníky ve farní budově. Tento den se ruší ostatní bohoslužby v naší farní oblasti
!

Poutní bohoslužba v kapli  sv. Jana Křtitele - Bíluky u Měčína  se bude konat 28. června od 14:00 hod. Srdečně zvu každého.

Nedělní setkávání farníků a všechny ostatní aktivity budou znovu pokračovat  v měsíci září.

Poutní bohoslužba slova u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Balkovech  se bude konat 4. července od 14:00 hod. Srdečně zveme.

Poutní slavnost ke cti P. Marie Klatovské - hlavní program je připraven na sobotu 11. července. Přesný program najdete na nástěnce u kostela.

Poutní bohoslužby ke cti sv. Anny a sv. Jáchyma  budou slouženy:

 25. července  ve Svrčovci v 15:00 hod.

 26. července  v Chudenicích: průvod – 10:00 hod., bohoslužba – 10:45 hod.

Tento den se ruší všechny ostatní bohoslužby v naší farní oblasti.

Ve dnech 9.- 17. července včetně a od 3.- 21. srpna včetně se ruší všechny bohoslužby ve všední dny a v sobotu i v Chudenicích – důvod - dovolená. Za pochopení děkuji. Mše sv. 12. července, 9. srpna a 16. srpna budou v 8:30 hod. ve Švihově, v 10:10 hod. v Dolanech a v 12:00 hod. ve Vřeskovicích . Prosím farníky z Chudenic, aby se zúčastnili bohoslužeb v neděli. Děkuji za spolupráci.

Poutní bohoslužba v hradní kapli Nanebevzetí P. Marie  ve Švihově bude 26. srpna v 18:00 hod.

Poutní bohoslužba v Radkovicích u Měčína  se koná 5. září v 10:30 hod.

 

PŘEJI VÁM KRÁSNÉ, BEZPEČNÉ A POŽEHNANÉ PRÁZDNINY.

P. TOMASZ