Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 4/2016 - 19.června 2016

19. 6. 2016

"Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství"

Být blahoslavení znamená „být šťastní, neboť se líbíme Bohu“. Blahoslavenství nám slibuje Boží „blahovůli“, čímž nás připodobňuje Ježíši, milovanému Synu - on je tím skutečně Blahoslaveným. Učiníme-li z milosrdenství pravidlo svého chování, budeme se tak podobat Otci, jenž je milosrdný. Jsme-li milosrdní, máme jistotu, že se líbíme Bohu a že jsme na správné straně - Bůh je s námi spokojen, neboť se podobáme jeho Synu. Toto blahoslavenství je blahoslavenstvím srdce, blahoslavenstvím člověka, jenž vědomě žije v souladu se svým Stvořitelem.

Co znamená být milosrdní?

V Bibli je „milosrdná láska“ líčena jako typicky mateřský cit: znamená to být neustále připraven chápat, odpouštět, stále znovu důvěřovat. Biblické milosrdenství v sobě skrývá dva city: věrnost a soucit. Toto blahoslavenství je základem veškeré činné spirituality: žádá od nás, abychom skutečně pomáhali těm, kdo pomoc potřebují. Skrývá pravý význam slova „soucítění“, tedy sdílení utrpení druhých a ochotu vzít je na sebe. Je to naléhavé poselství pro naši dobu, kdy občas máme pocit, že nám nezbývá nic jiného, než se sklonit nad troskami hroutícího se světa.

V čem spočívá Otcovo milosrdenství? 

Podle Ježíše spočívá dokonalost učedníka právě v milosrdenství. Pasáž z Matoušova evangelia „Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5,48) vyjadřuje Lukáš takto: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6,36). A v čem spočívá tato Otcova dokonalost, jeho milosrdenství? Matoušovo evangelium ji vyobrazuje slovy: „On dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré, a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým“ (Mt 5,45). Takovéto chování představuje jakoby kontrast k současným mezilidským vztahům, které dobře vystihuje rčení „člověk člověku vlkem“. Biblické poselství zde jasně naznačuje: my lidé netíhneme od přírody k altruistické lásce, ale především k sebezáchově. Přesto je možné stát se milosrdnými, pokud si za vzor zvolíme Pána Ježíše, jenž je zosobněním Božího milosrdenství.

 / Pier Giordano Cabra /

 

 

 

Nedělní setkávání farníků  a všechny ostatní aktivity budou znovu pokračovat v měsíci září.

Poutní bohoslužba slova u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Balkovech  se bude konat 2. července od 14:00 hod. Srdečně zveme.

Poutní slavnost ke cti sv. Petra a Pavla v Dolanech budeme prožívat
3. července. Začátek bohoslužby v 9:30 hod. Poté bude následovat pohoštění pro všechny poutníky ve farní budově. Tento den se ruší ostatní bohoslužby v naší farní oblasti
!

Poutní slavnost ke cti P. Marie Klatovské - hlavní program je připraven na sobotu 9. července. Přesný program najdete na nástěnce u kostela.

Poutní slavnost ke cti sv. Prokopa  budeme slavit v Nezdicích 10. července v 13:30 hod. Srdečně zvu každého.

Svátek bl. Hroznaty, patrona plzeňské diecéze, budeme slavit 13. července v 18:30 hod. při mši svaté sloužené ve švihovském kostele. Mše svatá bude obětována za obnovu duchovního života v naší plzeňské diecézi.

24. července u příležitosti svátku sv. Kryštofa, patrona řidičů, požehnám po  bohoslužbách všechna auta, kola,  motorky.

Poutní bohoslužby ke cti sv. Anny a sv. Jáchyma  budou slouženy:

 30. července v Roupově v 14:00 ;  ve Svrčovci v 16:00 hod.

 31. července  v Chudenicích: průvod – 10:00 hod., bohoslužba – 10:45 hod.

Tento den se ruší všechny ostatní bohoslužby v naší farní oblasti.

Poutní bohoslužba v hradní kapli Nanebevzetí P. Marie  ve Švihově  se žehnáním zvonu  bude 14. srpna v 10:00 hod. Tento den se ruší všechny ostatní bohoslužby v naší farní oblasti. POZOR MŠE BUDE MIMO KAPLI.

Ze sbírky  na diecézi / 15. května  / naše farnost odeslala 3575,- Kč. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“. V neděli 21. srpna se bude konat sbírka na bohoslovce.

Poutní bohoslužba v Radkovicích u Měčína  se koná 3. září v 10:30 hod.

 

Jsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, čas pro tebe. Očekávám mnoho - slunce, oblaka, vítr, vodu, dálky, přátele.

Otevři mi oči pro krásu svého světa, dej mi pozorný sluch pro hlas stvoření. Děkuji ti za ty dny volnosti. Dej, ať nasbírám sílu, abych byl laskavější.

Setkám se s lidmi, blízkými i cizími, děkuji ti a prosím tě, abych jim dovedl naslouchat, abych se přiblížil jim i jejich světu, abych jim porozuměl, neboť mám čas.

Dej mi slova a činy, které dávají radost. Na všech cestách ať je se mnou tvá láska. Dej, ať se vrátím domů bohatý zkušenostmi a novou silou.

 

PŘEJI VÁM KRÁSNÉ, BEZPEČNÉ A POŽEHNANÉ PRÁZDNINY.  P. TOMASZ