Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 5/10 - 11.dubna 2010

10. 4. 2010

Skoro devět let  uplynulo ode dne, kdy jsem nastoupil do švihovské farnosti a skoro patnáct ode dne mého nástupu do práce v plzeňské diecézi. Když se dnes dívám zpět na uplynulí čas vidím nejen práci, kterou zde zanechávám, ale přede vším to, co jste Vy zanechali v mém srdci, jak jste je za tu dobu uformovali a obohatili. Jsem moc vděčný za všechna naše setkání, rozhovory, radostné a i bolestné chvíle společně prožité.
Po patnáctileté službě v plzeňské diecézi jsem se rozhodl přibližně na rok vrátit do rodného Polska, abych obnovil bližší kontakt s domovem: s mámou, sourozenci, příbuznými a přáteli a vůbec s rodným prostředím, s kterým jsem za tuto dobu pomalu ztratil kontakt. Nerad bych po dalších patnáctí letech odsloužených v ČR byl u sebe doma cizincem.
Během mého pobytu v Polsku chci zahájit studium na Slezské Univerzitě v Katowicích, abych prohloubil mé vědomosti z oblasti teologie a také budu vypomáhat v jedné z farností katowické arcidiecéze. Je to velká farnost, ve které slouží už pět kněží, ale také během jedné neděle pouze v tomto kostele se slouží 10 bohoslužeb, na kterých se vystřídá přibližně 7.000 lidí. Pro bližší představu: farnost se nachází v městě Žory s počtem 61.000 obyvatel. V městě je 12 farností (kostelů), ve kterých se během jedné neděle vystřídá na bohoslužbách přibližně 40.000 lidí. V každé s těchto farností slouží několik kněží, kterým vypomáhají laičtí katecheti a pastorační pomocníci. Ve škole vyučování náboženství, které je nepovinným předmětem, se účastní kolem 98% dětí a 95% mládeže. Práce určitě mi chybět nebude.
V sobotu 24.dubna ve švihovském kostele ve 14.00hod. bude sloužená bohoslužba jako díkůvzdaní za těch mých patnáct let v ČR. Srdečně Vás všechny na ni zvu! Po bohoslužbě bude ve farních prostorách pro všechny připravené pohoštění.
Na závěr bych se rád rozloučil s Vámi slovy s knihy „Prorok“ Chalíla Džibrána, které – jak myslím – v mnohých místech vyjadřují mé vlastní pocity. Doufám, a je to v mých plánech, že za rok se vrátím, pokud ne do Švihova, tak do západních Čech a znovu z mnohými z Vás se opětovně shledáme! Ať Vám všem Pán Bůh žehná! Mnohé díky!                                                                                                    P. Adam Lodek

**********************************************************************

Mustafa, vyvolený a milovaný, který byl úsvitem svého vlastního dne, dvanáct let čekal ve městě Orfalu na loď, aby ho odvezla zpět na rodný ostrov.  A v dvanáctém roce, sedmého dne měsíce sklizně jelúlu, vystoupil na horu za městskými hradbami a zíral na moře; a spatřil s mlhou připlouvat svou loď.  Tehdy se otevřely dokořán brány jeho srdce a jeho radost se rozletěla daleko nad moře. Zavřel oči a modlil se v tichu své duše.
Ale jak sestupoval s hory, zmocnil se ho smutek a v srdci přemítal: Jak odejdu v míru a bez zármutku? Ne, toto město neupustím bez zraněného srdce.  Dlouhé byly dny bolesti, které jsem trávil v jeho zdech, a dlouhé byly noci osamění; a kdo dovede opustit bez lítosti svůj žal a svou osamělost?
Rozhodil jsem v těchto ulicích příliš mnoho střípku svého ducha, je přemnoho dětí planoucích stejnou touhou jako já, které chodí nahé mezi těmito pahorky, a já se od nich nemohu odloučit bez tíhy a bolesti.
Není to šat, co zde dnes odkládám, ale kůže, kterou sdírám svýma vlastníma rukama.
A nezanechávám tu mysl, ale srdce, které zjemnělo hladem a žízní.
Přesto však zde nemohu déle zůstat.
Moře, které všechno volá k sobě, volá i mne, a já musím vstoupit na loď.  Neboť přesto, že hodiny v noci žhnou, zůstat znamenalo by ztuhnout, vykrystalizovat a připoutat se k zemi.
Rád bych vzal s sebou všechno, co zde je, ale jak?
Hlas nemůže vzít s sebou jazyk a rty, které mu daly křídla. Sám si musí hledat prostor.
A orel se může vznést k slunci jen sám, bez svého hnízda.
( ………… )
A jak šel, viděl z dálky muže a ženy opouštět pole a vinice a spěchat k městským branám.
A slyšel, jak jejich hlasy volají jeho jméno a halasí od pole k poli, jak jeden druhému ohlašuje příjezd jeho lodi.
I řekl si:   Má se snad den rozloučení stát dnem setkání?
A má být zjeveno, že můj předvečer byl ve skutečnosti mým úsvitem?
A co dam tomu, kdo opustil svůj pluh uprostřed brázdy, nebo tomu, kdo zastavil kolo svého vinného lisu?
Má se mé srdce stát stromem, obtíženým ovocem, které bych mohl sklidit a rozdat?
mají má přání téci jak pramen, abych mohl naplnit jejich číše?
Jsem harfou, aby se mne mohla dotýkat ruka Mocného, nebo flétnou, aby mnou mohl proudit jeho dech?
Jsem hledač tišin; a jaký poklad jsem v tišinách nalezl, že mohu s jistotou rozdávat?
Je-li toto můj den sklizně, v jakých polích jsem zasel sémě a v kterých neupamatovatelných dobách?  Je-li toto skutečně hodina, v níž pozvednu svou lampu, nebude to můj plamen, který v ní bude hořet.
Prázdnou a temnou zvednu svou lampu a strážce noci ji naplní olejem a on ji také rozžehne.
To vše vyjádřil slovy. Ale mnoho v jeho srdci zůstalo nevyřčeno. Neboť on sám nedovedl vyslovit svá hlubší tajemství.                                                            z knihy Prorok“ – Chalíl Džibrán

Česká Křesťanská Akademie srdečně zve ve čtvrtek 15.dubna v 19.30 na přednášku Doc. RNDr. Vladimíra Petkeviče (Univerzita Karlova) o životě a významu osobnosti Edity Steinové, židovské konvertitky umučené nacisty a svatořečené papežem Janem Pavlem II.

Barokní Jezuitské Klatovy 2010 – 4. ročník projektu se uskuteční pod patronátem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského, provinciála českých jezuitů P. Ing. Františka Hylmara SJ a klatovského starosty Mgr. Rudolfa Salvetra ve dnech 23. – 25. dubna. Podrobný program najdete na plakátech a na www.katakomby.cz.

Na májové pobožnosti srdečně zvu ve Švihově každou středu a každý pátek; v Dolanech každé úterý, v Měčíně ve čtvrtek, v Chudenicích v sobotu před mší svatou.

Národní sbírka na média (Tv Noe a Rádio Proglas) se uskuteční v neděli 2.května.

Na Den Matek v neděli 9.května v 17hod. bude sloužena bohoslužba v kapli švihovského hradu. Bohoslužba v 8.30 se ruší.

Na slavnost Nanebevstoupení Páně  13.května srdečně zvu do měčínského kostela. Od 17.00hod. bude májová pobožnost a od 17.30 mše svatá.

Poutní bohoslužby ke cti sv. Jana Nepomuckého:
15. května: v 10.00 hod. v Nedanicích a ve 13.00 hod. ve Lhovicích;
16. května v 11.30 hod. v Ježovech. Bohoslužba ve Vřeskovicích se ruší.