Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 6/2012 - 26.srpna 2012

25. 8. 2012

 

DUCH SVATÝ V SRDCI VĚŘÍCÍCH
“Duch všechny, v nichž se usídlil a přebývá, proměňuje přímo v nové lidi a dává jim nový život” (Cyril Alexandrijský).  Nejde jen o nějaké vylepšení, ale o zcela nový život. V čem spočívá tato novost?  On je Duch Ježíše Krista, Duch synovství, který i v nás volá k Bohu “Abba, Otče!” (srov. Řím 8,15). Umožňuje nám žít s Bohem ve stejně hlubokém vztahu jako Ježíš.  Ujišťuje nás, že nás Bůh přijal za vlastní děti, dává nám zakoušet Boží blízkost a lásku, uschopňuje nás, abychom Bohu uvěřili, stojí na počátku naší víry. A co víc, zapojuje nás do společenství Boží Trojice, dává nám účast na vztazích mezi božskými osobami. Jsme vtaženi do neustálého proudění lásky mezi Otcem a Synem, do jejich vzájemného sebedarování. Skrze dary Ducha Božího se nám dává sám Bůh. Tento podíl na Božím životě je tak hluboký, že dokonce východní křesťanská teologie neváhá mluvit o našem zbožštění. Písmo mluví o Duchu svatém také jako o Přímluvci a Utěšiteli. V jádru tohoto pojmenování je hebrejské slovo goel (tj. ten, který se ujímá vdovy a sirotků). Ježíš při svém loučení učedníkům slibuje, že je nenechá osiřelé. Tento příslib naplňuje sesláním Ducha svatého, který má připomínat Ježíšova slova, povzbuzovat nás, přinášet pokoj, oživovat v nás naději a radostné očekávání Ježíšova definitivního příchodu. Duch svatý je také Duchem pravdy, který zná plány Boží i naše nitro. Jeho úkolem je vést nás po Božích cestách, prozařovat temnoty našich srdcí, napomínat, usvědčovat z hříchu, ukazovat velikost Božího milosrdenství. Duch-Láska rozdmýchává v našich srdcích plamen lásky, proměňuje naše vztahy k druhým lidem, chce se jich skrze nás dotýkat. Necháme-li ho jednat ve svých životech, učiní z nás nástroje Boží lásky.
Spolu s Cyrilem Jeruzalémským můžeme shrnout působení Ducha svatého v srdcích věřících takto: “Přistupuje k nám tiše a mírně, cítíme jeho sladkost a vůni. Přichází jako pravý ochránce; přichází přece zachránit a uzdravit, poučit a napomenout, povzbudit a potěšit, dát duši světlo - nejprve duši toho, kdo jej přijímá a pak jeho působením i duši jiných.”
Milí Farníci. Končí se nám měsíc srpen. To znamená, že pomalu budeme jenom vzpomínat na letní zážitky. Farnost se připravuje do práce. Znovu začnou staré aktivity a činnosti, které během léta neprobíhaly. Tím Vás všechny zvu, abyste se připojili a snažili se vytvořit jednu velkou rodinu, ve které se máme rádi. Jak jsem Vám řekl na začátku - fara je pro Vás kdykoliv otevřena.
Nezapomeňte, že farnost - to jste Vy
Doufám, že budete nadále finančně podporovat naší farnost. Příspěvek na farnost můžete dát přímo mně nebo zaslat na účet farnosti: Název účtu: Řk farnost Švihov; č.ú. 173463345/0300; ČSOB, divize: Poštovní spořitelna. Částku můžete zaslat jednorázově nebo zřídit trvalý příkaz k úhradě. Pokud by to byla každý měsíc částka 50, 100, 200 Kč, … bude to pro farnost velká, ba obrovská pomoc. Koncem roku Vám bude zaslané potvrzení o přijetí daru, které lze připojit k daňovému přiznání! Mnohokrát děkuji za pochopení a za všechny projevy přízně a podporu naší činnosti. Sám, bez cizí pomoci a bez peněz, bohužel nemohu nic dělat. S Vaší pomocí udělám všechno, na slávu Boha. Děkuji, děkuji, děkuji.
 
 
Poutní bohoslužba v kapli v Radkovicích u Měčína se bude sloužit 1. září v 10:30 hod. Hlavním celebrantem bude Otec Biskup Mons. František Radkovský.
Poutní bohoslužbu ke cti sv. Jiljí  budeme slavit ve Švihově 2. září v 10:30 hod. v kapli na hřbitově; v Dolanech bude tento den bohoslužba sloužena v 8:30 hod.; ve Vřeskovicích se bohoslužba tento den ruší.
Poutní zájezd pro děti - 8. září - Dobrá Voda u  Pocínovic, začátek v 8:30 hod. na faře ve Švihově.
Poutní bohoslužba ke cti P. Marie v Borovech  bude sloužena 9. září v 10:30 hod., průvod od mlýna. Velice Vás prosím o účast na této pouti!!! 9.září bude bohoslužba jenom ve Švihově v 8:00 hod, jiné bohoslužby v naší farní oblasti se ruší.
Na výlet do Prahy (nejen pro věřící)  Vás srdečně zvu v sobotu 15. září! Odjezd z Chudenic v 7 hodin ráno od kostela. Možno zajet do Dolan i Švihova. Cena 300 Kč.
Podrobný program bude vyvěšen na nástěnkách u kostelů.
Poutní bohoslužba ke cti P. Marie v Jíně bude slavena výjimečně 16. září – od 14:00 hod.
Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti a následovně setkání ve farních prostorách proběhne 22. září od 18:00 hod. Od 17:30 bude příležitost ke svátosti smíření!
Sbírka na Charitu  se uskuteční v našich kostelích v neděli 23. září během bohoslužeb. Za všechny příspěvky jménem klientů a zaměstnanců Charity plzeňské diecéze srdečné „Bůh zaplať“!
Pouť ke cti sv.Václava ve Švihově28. září v 10:00 hod. mše sv. ke cti sv. Václava za požehnání pro českou vlast, poté posezení a občerstvení ve farních prostorách. Srdečně Vás zvu.
Poutní bohoslužba ke cti sv.Václava v Mezihoří se bude slavit 30. září v 14:00 hod.
Každou třetí neděli v měsíci po nedělní mši svaté se ve Švihově nabízí setkání ve farní budově k prohlubování vztahů mezi námi v době, kdy vztahy prožívají svou krizi a k pozastavení se nad duchovní myšlenkou.
V Dolanech ve farní budově setkání každou první neděli v měsíci po mši svaté.
Vyučování náboženství  bude probíhat ve farních prostorách na začátku každého měsíce v sobotu od 9:00 do 12:00 hod se Sestrou Gonzagou.
Adopce na dálku – před několika dny jsme odeslali další finanční příspěvek ve výši 6.600 Kč na naši adoptovanou dcerku Dianu Torrez z Bolivie. Za všechny příspěvky jménem „adoptovaných“ dětí srdečné „Bůh zaplať“!
Diskuze nad Biblíve Švihově každý první pátek v měsíci od 19:30 do 20:30 hod., v Dolanech diskuze nad Biblí každé čtvrté úterý po mši svaté, v Chudenicích každou třetí sobotu v měsíci po mši svaté na obecním úřadě.
Mše svatáobětovaná za živé nebo zemřelé je ponořením dotyčné osoby do Kristovy smrti a jeho zmrtvýchvstání. Nezapomínejme děkovat, prosit, odevzdávat životy naše a našich zemřelých Bohu. Mše sv. můžete objednávat vždy po bohoslužbách v sakristii.
Živý růženec v naší farnosti - každý, kdo by se chtěl k modlitbě živého růžence připojit, ať se přihlásí v sakristii po bohoslužbě.