Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 6/2013 - 25.srpna 2013

25. 8. 2013

 

Stará legenda říká, že když se Kristus vrátil ze země do nebe, přiběhl mu naproti udýchaný anděl a zeptal se: Dokončil jsi svoje vykoupení? Ježíš mu přisvědčil: Ano, je hotové. Anděl se zeptal dál: A kdo to rozhlásí? Petr, Jan, Filip a všichni moji učedníci – odpověděl Ježíš. Anděl byl chvilku potichu a pak se nesměle zeptal: A co když zklamou? A Ježíš na to: Nemám jiný plán – a oni nezklamou. Je to možné, že nám Ježíš důvěřuje v tak důležité věci, jako je hlásání evangelia službou a láskou? Je to možné, vždyť nás také vybavil vším, co potřebujeme, vždyť on sám nám to ukázal. Řekl jasně: Dal jsem vám příklad. Nezapomínejme proto vyprosit si od Boha sílu vytrvat v dobrém a naučit se skutečně milovat bližního – každého, bez výjimky. Prosme, abychom se naučili přistupovat k lidem skrze službu a lásku.

************************************

Milí Farníci. Končí se nám měsíc srpen. To znamená, že pomalu budeme jenom vzpomínat na letní zážitky. Farnost se připravuje do práce i na vizitace Otce Biskupa. Znovu začnou staré aktivity a činnosti, které během léta neprobíhaly. Tím Vás všechny zvu, abyste se připojili a snažili se vytvořit jednu velkou rodinu, ve které se máme rádi. Jak jsem Vám řekl na začátku - fara je pro Vás kdykoliv otevřena a pořád to platí, jenom se mě asi bojíte.

Nezapomeňte, že farnost - to jste Vy.

Doufám, že budete nadále finančně podporovat naší farnost. Příspěvek na farnost můžete dát přímo mně nebo zaslat na účet farnosti: Název účtu: Řk farnost Švihov; č. ú. 173463345/0300; ČSOB, divize: Poštovní spořitelna. Částku můžete zaslat jednorázově nebo zřídit trvalý příkaz k úhradě. Pokud by to byla každý měsíc částka 50, 100, 200 Kč, … bude to pro farnost velká, ba obrovská pomoc. Koncem roku Vám bude zasláno potvrzení o přijetí daru, které lze připojit k daňovému přiznání! Mnohokrát děkuji za pochopení a za všechny projevy přízně a podporu naší činnosti. Sám, bez cizí pomoci a bez peněz, bohužel nemohu nic dělat. S Vaší pomocí udělám všechno, na slávu Boha. Děkuji, děkuji, děkuji. Ať Vám Pán žehná ve všem, co děláte.

Poutní bohoslužba v kapli v Radkovicích u Měčína  se bude sloužit 31. srpna v 10:30 hod.

Poutní bohoslužbu ke cti sv. Jiljí budeme slavit ve Švihově 1. září v 10:30 hod. v kapli na hřbitově; v Dolanech bude tento den bohoslužba sloužena v 8:30 hod.; ve Vřeskovicích se bohoslužba tento den ruší.

Poutní bohoslužba ke cti P. Marie v Borovech bude sloužena 8. září. V 10:30 hod. vyjde průvod od mlýna. Velice Vás prosím o účast na této pouti!!! 8. září bude bohoslužba jenom ve Švihově v 8:00 hod, jiné bohoslužby v naší farní oblasti se ruší.

Poutní bohoslužba ke cti P. Marie v Jíně  bude slavena 14. září ve 14:00 hod.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti a následovně setkání ve farních prostorách proběhne 14.září od 17:00 hod. Od 16:30 bude příležitost ke svátosti smíření!

Vizitace - v září bude Otec biskup František Radkovský vizitovat Klatovský vikariát. Na území naši farností bude s přestávkami od 18.9. do 5.10. Důležité body:

20 . září - odpoledne návštěva nemocných a starších lidí.

19. září - v 17.30 Měčín mše sv. i setkání; 19:30 hod setkání s farní a ekonomickou

   radou na faře.

22. září - Švihov 8:30 hod mše svatá a setkání s věřícími, 11:15 Vřeskovice - setkání 

  s věřícími a ve 12:00 hod mše sv.

1. října -  Dolany mše sv. v 18:00 hod, poté setkání s věřícími.

5. října -  Chudenice v 16:00 hod mše sv., poté setkání s věřícími.

 Na výlet do Německa  (nejen pro věřící)  Vás srdečně zvu v sobotu 21. září! Odjezd ze Švihova v 5 hodin ráno od kostela. Možno zajet do Dolan i Chudenic. Cena 600 Kč.

Podrobný program bude vyvěšen na nástěnkách u kostelů.

Sbírka na Charitu se uskuteční v našich kostelích v neděli 29. září během bohoslužeb. Za všechny příspěvky jménem klientů a zaměstnanců Charity plzeňské diecéze srdečné „Bůh zaplať“!

Pouť ke cti sv.Václava ve Švihově28. září v 10:00 hod. mše sv. ke cti sv. Václava a za požehnání pro českou vlast, poté posezení a občerstvení ve farních prostorách. Srdečně Vás zvu.

Poutní bohoslužba ke cti sv.Václava v Mezihoří se bude slavit 29. září v 14:00 hod.

Každou třetí neděli v měsíci, po nedělní mši svaté se ve Švihově nabízí setkání ve farní budově k prohlubování vztahů mezi námi. V Dolanech ve farní budově setkání každou první neděli v měsíci po mši svaté.

Vyučování náboženství  bude probíhat ve farních prostorách na začátku každého měsíce v sobotu od 9:00 do 12:00 hod se Sestrou Gonzagou. Prosím přihlásit své děti. V sobotu 21.9. náboženství pro děti od 9:00 do 12:00 za účasti Otce Biskupa.

Adopce na dálku – před několika dny jsme odeslali další finanční příspěvek ve výši 6.600 Kč na naši adoptovanou dcerku Dianu Torrez z Bolivie. Za všechny příspěvky jménem „adoptovaných“ dětí srdečné „Bůh zaplať“!

Diskuze nad Biblí ve Švihově každé první pondělí v měsíci od 8:30 do 10:00 hod., v Dolanech diskuze nad Biblí každé čtvrté úterý po mši svaté, v Chudenicích každou třetí sobotu v měsíci po mši svaté na obecním úřadě.

Živý růženec v naší farnosti - každý, kdo by se chtěl k modlitbě živého růžence připojit, ať se přihlásí v sakristii po bohoslužbě.

Drazí bratři a sestry, Bůh nás každého povolal jménem a příjmením, abychom ohlašovali evangelium a abychom s radostí prosazovali kulturu setkávání. Kéž je nám v tom vzorem Panna Maria. Kéž je ona hvězdou, která řídí s jistotou naše kroky vstříc Kristu. Prosme ji, aby nás učila setkávat se denně s Ježíšem. Prosme ji o to! Pohleď, Matko, až budu dezorientovaný, veď mne za ruku. Kéž nás popostrčí vyjít na setkání s tolika našimi bratry a sestrami, kteří jsou na periferii, žízní po Bohu a nemají nikoho, kdo jim ho zvěstuje. Kéž nás nevyhodí z domu, ale pobídne, abychom vyšli ven. A tak ať jsme Pánovými učedníky. Kéž nám všem vymůže tuto milost.  / Otec svaty František - Bůh nás povolal jménem a příjmením - Homilie Rio de Janeiro /.