Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 6/2014- 28.září 2014

29. 9. 2014

 

Modlitba růžence spočívá v opakování andělského pozdravení s rozjímáním o událostech z Ježíšova života (narození, veřejného působení, výkupného utrpení a oslavení).

Sv. Jan Pavel II. prohlásil: "Růženec je současně meditací i prosbou. Naléhavost prosby o přímluvu Matky Boží spočívá na důvěře, že její mateřská přímluva může u Srdce Syna dosáhnout všeho." Připomenul, že "růženec Panny Marie, který se z vnuknutí Ducha Svatého postupně rozvíjel v druhém tisíciletí, je oblíbená modlitba mnoha světců a učitelský úřad Církve k ní často vybízí." Proti hrozbám válek, terorismu a všem druhům zla, tento papež pozvedl růženec se slovy: "Toto je největší lék. Modlete se, modlete se a více se neptejte. Všechno ostatní svěřte Matce Boží." V roce 2003 bylo od něj do růžence připojeno pět tajemství světla.  Papež Pius XII. prohlásil, že růženec je kompendium (souhrn) celého evangelia. Tato modlitba ukazující dějiny naší spásy, patří k nejvíce doporučovaným a nejúčinnějším a je stavěna na přední místo za mší svatou a pro duchovní osoby hned za modlitbu breviáře.  Je modlitbou prostou i náročnou. Je pro každého a přitom k ní patří plné zapojení srdce i mysli. Má  čtyřikrát 5 desátků s 20 tajemstvími.

Radostným růžencem je nám nabízeno zpřítomnění si Otcovy lásky, s níž nám poslal svého Syna, abychom skrze něj měli věčný život v jeho společenství. Růžencem světla je nám nabízen správný pohled na životní cestu až po tajemství eucharistie, které je láskyplným sjednocením se s Bohem, díky výkupné smrti na kříži dovršené vzkříšením. Bolestným růžencem je nám nabízeno pohroužení se do díla vykoupení utrpením Božího Syna až po vylití veškeré krve za hřích každého jednoho z nás. Je připomínkou toho, jak velké zlo je hřích. Slavným růžencem je náš pohled směrován k věčnému cíli, kterým je trvalé spojení s Bohem. Je to pohled za hranici smrti do náruče všeobjímající Otcovy lásky.

Růženec je dar Mariiny lásky, Matkou podaný prostředek k úspěšnému projití životem a průvodcem na cestu ke svatosti. Toto by měly být dostatečné důvody, abychom si ho zamilovali a používali.

"Miluj Marii a růženec. Modli se růženec, protože to je zbraň proti zlu v dnešním světě." - Sv. Pio z Pietrelciny ."Modlete se růženec každý den, abyste získali mír pro celý svět."  - Panna Maria z Fatimy.

"Když se modlíš růženec, andělé se radují, Nejsvětější Trojice v něm má potěšení, můj Syn v něm nachází radost, a já sama jsem šťastnější, než si vůbec dovedeš představit. Po svaté mešní oběti, není nic v církvi, co bych milovala jako růženec."  - Nejsvětější Panna Maria blahoslavenému Alanovi de la Roche .

 

 

Příležitost k svátosti smíření  je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny, nebo kdykoliv na požádání. Příležitost k svátosti smíření v Klatovech je každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození Panny Marie od 9:00 do 13:00 hod., a každý druhý pátek v měsíci v kostele sv. Ignáce od 15:30 – 16:30 hod.

Diskuze nad Biblí ve Švihově každé první pondělí v měsíci od 8:30 do 10:00 hod., v Dolanech diskuze nad Biblí každé čtvrté úterý před mší svatou v 17:30 hod. (v 16:30 hod. v zimním čase).

Pobožnosti v naší farnosti  – pokud chceme být  Božím nástrojem i máme hořet Boží láskou, musíme především čerpat síly z modlitby, zvlášť z modlitby před Nejsvětější Svátostí. Proto srdečně zvu nejen k účasti na mši svaté, ale i na pobožnostech, které se konají v našich kostelech: každé úterý v Dolanech, každou středu a pátek ve Švihově, každý čtvrtek v Měčíně, každou první neděli ve Vřeskovicích. Podrobný rozpis najdeme na nástěnkách.

Panně Marii Růžencové je zasvěcený celý měsíc říjen. 7. října budeme prožívat její svátek. Nezapomínejme na tuto přebohatou modlitbu. V případě zájmu se můžete v naší farnosti ještě zapojit do živého růžence.

Sbírka na misie   proběhne 19. října při nedělních bohoslužbách.

Poutní bohoslužba ke cti sv. Václava  v Třebýcince se bude slavit 4. října v 14:00 hodin.

Poutní bohoslužba ke cti Panny Marie Růžencové   bude sloužena v Křenicích 5. října v 14:00 hod. Srdečně zvu.

Setkání dětí z naší farnosti a okolí proběhne 18. října v 9:00 hod. na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme.

Pozor!!!25. října změna letního času na zimní, posun ručiček hodin z 3:00 hod. na 2:00 hod. Změna hodin bohoslužeb – v zimním čase o hodinu dřív!!!!

Děkovná bohoslužba u příležitosti výročí posvěcení kaple ve Svrčovci se bude konat

26. října v 10:10 hod. Tento den se ruší bohoslužba v Dolanech.

Poutní bohoslužbu ke cti sv.Wolfganga budeme slavit 26. října ve 14:00 na Bolfánku v Chudenicích. V případě nepříznivého počasí bude sloužena mše svatá v kapli na Starém zámku! Bohoslužba v sobotu 25. října se ruší.

Slavnost Všech svatých  1. listopadu, mše svatá ve farním kostele ve Švihově  v 8:30 hod. V Dolanech v 19:00 hod bude mši sv. sloužit Otec Biskup Fr. Radkovský s udělením lektorátu panu Davidu Klímovi.

Pobožnosti za zemřelé:

Švihov:       2. listopadu v  8:30 hod. bohoslužba v kostele sv. Jiljí, v 15:00 hod. pobožnost na  hřbitově.

Dolany:        1. listopadu v 18:00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele v 19:00 hod

2. listopadu v 10:10 mše sv. v kostele , v 17:00 hod. jenom pobožnost na hřbitově.

Vřeskovice: 2. listopadu v 11:30 hod. pobožnost na hřbitově a v 12:00 hod. bohoslužba v kostele.

Chudenice: 1. listopadu v 16:00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kapli sv. Anny.

 Měčín:         6. listopadu v 16:00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele.

Zvláštní milost odpuštění hříchů (odpustky) je možno získat pro duše v očistci 1. a 2. listopadu při návštěvě kteréhokoli kostela a ve dnech 1. – 8. listopadu při návštěvě hřbitova. Podmínkou je přistoupení k svaté zpovědi, sv. přijímání, modlitba Věřím v Boha…, Otče náš…, modlitba na úmysl Svatého Otce a modlitba za zemřelé.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti proběhne 22. listopadu  od 17:00 hod. Od 16:30 hodin bude příležitost ke svátosti smíření!