Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 6/2017 - 8.října 2017

7. 10. 2017

Modlitba ke cti bl. Hroznaty

Bože, tys vedl blahoslaveného Hroznatu k tomu, že se odvrátil ode všeho, čím se pyšní svět  a nastoupil cestu kříže. Opustil všechno, co měl a dal v oběť i svůj život.
Vyslyš naše prosby a posiluj nás, abychom následovali příklad jeho lásky a statečnosti, byli vysvobozováni z pout hříchů a od úkladů nepřátel a mohli se radovat z jeho svatořečení. Zvláště Tě prosíme o milost…… a děkuji Ti, že mě vyslyšíš na přímluvu svého věrného a trpělivého služebníka blahoslaveného Hroznaty. Neboť Ty, Bože, v dokonalé Trojici žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.  Otče náš… Zdrávas… Sláva Otci…

Maria, Matko Spasitele a Královno všech svatých, vypros nám nové kněze, řeholníky a křesťanské rodiny.

Svatý Norberte, oroduj za nás!

Blahoslavený Hroznato, oroduj za nás!

Modlitba růžence spočívá v opakování andělského pozdravení s rozjímáním o událostech z Ježíšova života (narození, veřejného působení, výkupného utrpení a oslavení). Má  čtyřikrát 5 desátků s 20 tajemstvími. Růženec začíná vyznáním víry : Věřím v Boha.
Následuje Otče náš, pak třikrát Zdrávas Maria, po jménu Ježíš se postupně vkládají slova :  v kterého věříme; v kterého doufáme ;v kterého milujeme .Sláva Otci. Jednotlivé desátky se skládají z modlitby Páně, deseti zdrávasů a chvalozpěvu Sláva Otci a Pane Ježíši….Po jménu Ježíš se přidávají růžencová tajemství.

Radostným růžencem je nám nabízeno zpřítomnění si Otcovy lásky, s níž nám poslal svého Syna, abychom skrze něj měli věčný život v jeho společenství. Růžencem světla je nám nabízen správný pohled na životní cestu až po tajemství eucharistie, které je láskyplným sjednocením se    s Bohem, díky výkupné smrti na kříži dovršené vzkříšením. Bolestným růžencem je nám nabízeno pohroužení se do díla vykoupení utrpením Božího Syna až po vylití veškeré krve za hřích každého jednoho z nás. Je připomínkou toho, jak velké zlo je hřích. Slavným růžencem je náš pohled směrován k věčnému cíli, kterým je trvalé spojení s Bohem. Je to pohled za hranici smrti do náruče všeobjímající Otcovy lásky.

Růženec je dar Mariiny lásky, Matkou podaný prostředek k úspěšnému projití životem a průvodcem na cestu ke svatosti. Toto by měly být dostatečné důvody, abychom si ho zamilovali a používali.

 

Panně Marii Růžencové je zasvěcený celý měsíc říjen. Nezapomínejme na tuto přebohatou modlitbu. V případě zájmu se můžete v naší farnosti ještě zapojit do živého růžence.

Ze sbírky  na charitu /24. září / naše farnost odeslala  3135,- Kč. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“. V neděli 22. října se bude konat sbírka na misie.

Každou třetí neděli v měsíci po nedělní mši svaté ve Švihově nabízím setkání ve farní budově k prohlubování vztahů mezi námi.

Biblická hodinaŠvihov - první neděle v měsíci od 19 hodin na faře, Dolany - čtvrté úterý v měsíci 30 min. před mší sv. v kostele, Chudenice - poslední sobota v měsíci po mši sv. v kostele. Udělejme jsi čas, prosím o účast na biblické hodině.

Setkání dětí  naší farnosti a okolí proběhne 13. října od 19:00 hod a 14. října od 9:00 hod na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz i S. Gonzaga.

Děkovná bohoslužba   u příležitosti výročí posvěcení kaple ve Svrčovci se bude konat 22. října v 10:10 hod. Tento den se ruší bohoslužba v Dolanech.

Pozor!!!28. října změna letního času na zimní, posun ručiček hodin z 3:00 hod. na 2:00 hod. Změna hodin bohoslužeb – v zimním čase o hodinu dřív!!!!

Poutní bohoslužbu ke cti sv.Wolfganga budeme slavit 29. října ve 14:00 na Bolfánku v Chudenicích. V případě nepříznivého počasí bude sloužena mše svatá v kostele. Bohoslužba v sobotu 28. října se ruší.

Zvláštní milost odpuštění hříchů (odpustky) je možno získat pro duše v očistci 1. a 2. listopadu při návštěvě kteréhokoli kostela a ve dnech 1. – 8. listopadu při návštěvě hřbitova. Podmínkou je přistoupení k svaté zpovědi, sv. přijímání, modlitba Věřím v Boha…, Otče náš…, modlitba na úmysl Svatého Otce a modlitba za zemřelé.

Pobožnosti za zemřelé:

Švihov:         29. října v 16:00 hod. pobožnost na hřbitově.

                      1. listopadu v 17:00 hod v kostele sv. Václava modlitba růžence za zemřelé, 17:30 mše sv.

                      3. listopadu v 17:00 hod v kostele sv. Václava modlitba růžence za zemřelé, 17:30 mše sv.

Dolany:         31. října v 17:00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele -17:30 hod

2. listopadu v 18:00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele -18:30 hod

Nezdice:       5. listopadu v 13:30 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele -14:00 hod

Měčín          2. listopadu v 16:00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele -16:30 hod

Chudenice:    4. listopadu v 16:00 hod. pobožnost na hřbitově a po ní bohoslužba v kostele -16:30 hod

Vřeskovice:   5. listopadu v 11:30 hod. pobožnost na hřbitově a ve 12:00 hod. bohoslužba v kostele.

 

Setkání dětí  z naší farnosti a okolí se bude konat 10. a 11. listopadu na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme.

Sbírka na Den Bible bude 12. listopadu a sbírka na bohoslovce       26. listopadu.

3.prosince – 1.neděle adventní -  mše sv. s žehnáním adventních věnců.

Roráty (z latinského „rorate“ -„rosu dejte“), představují specifickou podobu ranní mše sv.   v době  adventní. Roráty budou sloužené ve Švihově v pondělí, úterý a ve čtvrtek v 7:00 hod.