Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 6/09 - 17. května 2009

20. 5. 2009

Na májové pobožnosti  zveme každou středu před a každou sobotu po ranní mši svaté.

Významné události: 12.5.1929 Vysvěcení dokončené katedrály sv. Víta v Praze – 80 výročí; 17.5.1969 Smrt arcibiskupa Josefa Berana – 40. výročí.

Na slavnost Nanebevstoupení Páně  21.května srdečně zvu do měčínského kostela. Od 17.00hod. bude májová pobožnost a od 17.30 mše svatá.

P. Antonín Bachan, klatovský farář a okrskový vikář slaví 22. května šedesáte narozeniny. Za dar jeho života a služby poděkujeme v klatovském kostele Narození P. Marie při bohoslužbě v 10.00hod.

Výlet na Šumavu  – Všem milovníkům přírody a dobrodružství nabízím společný výlet na Šumavu v sobotu 23.května. Odjezd vlakem ze švihovského nádraží v 8.59hod. Sraz 8.45hod.! Jízdenky – pokud možno – koupíme společně – vyjde to laciněji! Směr Špičák – trasu určíme ve vlaku na základě domluvy mezi zúčastněnými s ohledem na naše síly a možnosti! Na závěr bych si představoval společné posezení ….   Rád uvítám návrhy na obohacení programu!!!

Klub seniorů  srdečně zve na setkání 24. května (kreativní odpoledne) a 21. června (výlet do ……..). Podrobnější informace získáte u pí. Yvony Bauerové tel. 731 433 089;

Otec Biskup  nás srdečně zve na Dny víry v Plzni - 30. května. Podrobnosti na plakátech!

Slavnost seslání Ducha Svatého a zároveň konec velikonoční doby budeme prožívat v neděli 31.května.

Ze sbírky (26. dubna) na organizaci papežské návštěvy v ČR jsme odeslali 1.700 Kč a ze sbírky (3. května) na křesťanská média 1.600Kč. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“. V neděli 31. května se bude konat sbírka na diecézi.

Zakončení školního roku pro děti zúčastňující se hodin náboženství v naší farní oblasti se uskuteční 7.června v 8.30 ve švihovském kostele. Během bohoslužby přijmou svátost křtu Adam Hofmeister a Tomáš Blahouš. Po mši svaté všechny děti a jejich rodiče jsou zváni na malé pohoštění do farních prostor. Tento den bohoslužba v Dolanech bude sloužena v 11.30hod.!

Slavnost Těla a Krve Páně  připadá podle kalendáře na čtvrtek 11.června. Z praktických důvodu oslavíme ji následující neděli. Původ toho svátku sahá do roku 1263 a je spojený s bohoslužbou slouženou mnichem Petrem z Prahy v italském městě Orvieto, který jak následovně přiznal, pochyboval o reálné přítomnosti Božího Syna Ježíše Krista v Eucharistii. Když pronesl nad Hostií slova proměňování a pozdvihoval ji, nekvašený chléb se proměnil na maso a začal hojně krvácet. Novina se dostala rychle do Říma a papež Urban IV. vydal se do Orvieta. Na jeho žádost mu místní biskup přinesl zázračnou Hostii. Papež padl na kolena a klaněl se eucharistickému Pánovi, jehož krvácející eucharistické Tělo leželo na korporálu. Korporál se uchovává v orvietské katedrále dodnes. Následující rok v srpnu 1264 papež ustanovil svátek Kristova Těla na počest Nejsvětější Svátosti. Tato zázračná Hostie a Krev se zachovaly do dnes a vědci potvrzuji, že se jedná skutečně o lidské maso a lidskou krev.
Podle staré tradice, přerušené obdobím komunismu, o tomto svátku se vždy konal průvod celým městem, spojený s žehnáním Nejsvětější Svátosti. Průvod ten je jednak veřejným vyznáním naší víry v přítomnost Krista v Nejsvětější Svátosti a jednak prosbou požehnání všech míst, ve kterých žijeme a pracujeme. Rád bych, abychom obnovili staré tradice a v neděli 14. června po mši svaté ve Švihově uspořádali průvod s Nejsvětější Svátosti k soše sv. Jana Nepomuckého na horním náměstí, kde u provizorně připraveného oltáře bude pronesena modlitba za naše města, obce a požehnání pro všechny obce na území švihovského farního obvodu. Požehnáním bude bohoslužba ukončena. Tento den bohoslužba v Dolanech bude zrušená a věřící z Dolan jsou zváni do Švihova!
Chtěl bych ještě dodat, že už několik let se na památku události z roku 1263 a mnicha Petra z Prahy každoročně koná pěší štafeta z Prahy do italského Orvieta.

Pouť na mariánské poutní místo „Lomeček“ u Vodňan se bude konat 13.června. Odjezd v 7.30hod. ze Švihova; předpokládaný návrat kolem 17.30hod. Zájezd je příležitostí k duchovní obnově života. Na programu: společné rozjímání růžence; čas pro individuální program; rozjímání křížové cesty; příležitost k svátosti smíření; bohoslužba; přednášky o duchovním životě; Přihlášky - včetně poplatku (200Kč) za autobus - podávejte prosím, co nejrychleji, v sakristii nebo na faře. Zvlášť tuto pouť doporučuji členům živého růžence!

Ve dnech 17.-27.června se ruší všechny bohoslužby ve všední dny v naší farní oblasti!

Svátost biřmování  bude v naší farnosti udělovat Otec Biskup v neděli 21.června. K přijetí této svátosti přistoupí hlavně mládež, která k nám jezdí na víkendové pobyty s P. Janem Rajlichem OP. Pokud by z řad farníků někdo projevil zájem o přijetí této svátosti, prosím o kontakt za účelem přípravy. Vzhledem k tomu, že v tuto dobu musím být v Polsku při této slavnosti mně bude zastupovat P. Jan.

Poutní bohoslužba v kostele sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích bude sloužena v sobotu 27. června od 17.00hod.

Poutní slavnost ke cti sv. Petra a Pavla v Dolanech  budeme prožívat při bohoslužbě 28. června v 9.30hod. Po bohoslužbě bude následovat pohoštění pro všechny poutníky ve farní budově. Tento den se ruší ostatní bohoslužby v naší farní oblasti!

Exercicie pro manžele 19.-25.července v Nečtinech v prostorách loveckého zámku. Vede P. Aleš Opatrný. Podrobnosti na plakátech nebo na faře!

Benedikt XVI. v Čechách – v pondělí 28. září z našeho vikariátu pojede autobus do Staré Boleslavi. Zájemce prosím, aby už teď hlásili svou účast a rezervovali si místa v autobuse.

Mládež odkazuji na internetové stránky Diecézního Centra Mládeže, Křimická 73, 318 01 Plzeň, tel./fax.: 377 381 757, skype: dcmplzen, email: dcm@bip.cz, www.bip.cz/dcm. Najdete tam mnoho zajímavých nabídek na víkendy a prázdniny!

Loketské kulturní léto  se letos neuskuteční z důvodů nedostatku finančních prostředků.

Nedávno jsem přečetl, že v Arménii se vychází s kostela pozpátku, aby se člověk neotáčel k Bohu zady. Hned jsem si vzpomněl, že do muslimské mešity se vchází bez bot, protože je to posvěcená půda. Napadlo mně jestli bychom se neměli od naších bratrů a sester učit úcty k Bohu a připomenout si, že při příchodů a odchodu z katolického kostela, by měl člověk pokleknout před Kristem přítomném v Nejsvětější Svátosti a naše oblečení by mělo být sváteční, protože je to setkání s výjimečnou Osobou. Máme toho vědomí?