Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 7/2014 - 2.listopadu 2014

3. 11. 2014

 

ŽIVOTNÍ MOUDROST

Nastávající podzimní čas přinesl letos také politickou událost – volby. Dopadly, jak dopadly, avšak opět jsme byli svědky netaktností, slibů, vyhrožování, snah ovlivnit a zalíbit se. Politika je sice věc veřejná. Ale není sama. My, křesťané, musíme vědět, že i víra je věc veřejná a nemůže se zavírat do soukromí životů a kostelů. A ona nám říká, že nemáme usilovat o výhody časné, ale o odměnu věčnou.

Pomíjivost všeho pozemského připomíná nastávající „dušičkový“ čas. Co si z toho světa jednou odneseme, nám ukazují naši zemřelí, za které prosíme ve svých modlitbách. Má to být poklad dobrých skutků, které jsme vykonali ve službě Bohu a našich bližních.

K dobrému životu ale nestačí mít, jak se to dnes předkládá, peníze, postavení, moc. Je třeba usilovat o životní moudrost. Ta dává člověku šanci, aby se mu majetek nestal pánem, ale sluhou. Aby moc nezneužíval k panování, ale využíval ke službě. Aby bohatl tím, co rozdá.

Moudrým se člověk nenarodí. Moudrost není ani to čemu říkáme životní zkušenost. Zkušenosti mohou být i falešné, mylné. Pravá moudrost není ani vzdělání, učenost. Bylo a je mnoho vzdělaných, kteří jsou daleko větší darebáci, než lidé bez vzdělání. Kde hledat pravou moudrost, nám říká naše víra. Je to ve škole Kristově, v následování evangelia. A král Šalomoun nás učí, že je třeba o ni prosit v modlitbě. On ji dostal, a proto ji můžeme obdržet i my. Předkládejme Pánu Bohu v modlitbách své životní otázky, ptejme se Boha na radu a věřme, že Bůh nám vnukne správné odpovědi, dá nám potřebnou životní moudrost.

Ne svět, ale Bůh poskytuje světlo ke správnému rozlišování chvilkových malicherností od věcí trvalých. K rozeznávání velkých hodnot od velkých slov. K nalezení „pokladů“ na smetišti světa. Prosme o životní moudrost, abychom všeho užívali správně, abychom uměli všechny hodnoty života vážit pod zorným úhlem věčnosti. Neboť jen toto je důležité pro naši budoucnost!

 

Srdečně děkuji všem za pomoc  při organizování poutních slavností v našich kostelech a kaplích. Děkuji za vaší obětavou službu při organizačních záležitostech, při přípravě občerstvení, úklidu a výzdobě a za celkovou podporu života farnosti. Mám velkou radost, že mohu spolupracovat s farníky, na které je spolehnutí. S velkou vděčností Vám chci poděkovat také za dary a modlitby. Pán Bůh Vám odplať Vaši štědrost svým požehnáním! Chci Vás ujistit, že se denně za naše dobrodince modlím a každý pátek je za ně obětována mše sv.  Doufám, že nám svou přízeň zachováte i v budoucnu. Díky mnohokrát.

Mše svatá je … - V sakristiích našich kostelů máme už nové kalendáře, a tak můžete objednávat mše sv. na další rok. Připomínám, že mše svatá sloužená s nějakým úmyslem není jen obyčejnou modlitbou. Při mši svaté během tzv. proměňování je zpřítomňována křížová oběť Ježíše Krista z Kalvárie a každý zúčastňující se této bohoslužby, který upřímně a s čistým srdcem odevzdává Kristu svůj život, je do této oběti ponořen. Zvláštní milosti z této Kristovo oběti obdržuje osoba – živá nebo zemřelá, za kterou je mše svatá sloužena!

Příležitost k svátosti smíření  je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny nebo kdykoliv na požádání. Příležitost k svátosti smíření v Klatovech je každou čtvrtou středu v měsíci v kostele Narození Panny Marie od 9.00 do 13.00 hod. a každý druhý pátek v měsíci v kostele sv. Ignáce od 15.30 – 16.30 hod.

Ze sbírky na misie, která proběhla 19. října (misijní neděle), naše farnost odeslala

4278,- Kč. Pán Bůh zaplať.

Sbírka na Den Bible bude 16. listopadu a sbírka na bohoslovce 30. listopadu.

Setkání dětí  naší farnosti a okolí proběhne 15. listopadu od 9:00 hod na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz i S. Gonzaga.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti a následovně setkání ve farních prostorách proběhne 22. listopadu od 17:00 hod. Od 16:30 bude příležitost ke svátosti smíření!

30.listopadu-první neděle adventní - po každé mši sv. výstav Nejsv. Svátosti, adventní pobožnost spojená s žehnáním věnců.

Roráty (z latinského „rorate“ -„rosu dejte“), představují specifickou podobu ranní mše sv.   v době adventní. Roráty budou sloužené ve Švihově v pondělí, úterý a ve čtvrtek v 7:00 hod.

Poutní bohoslužba ke cti sv. Mikuláše  v Měčíně se bude slavit 7. prosince v 10:30 hod. Velice Vás prosím o účast na této pouti!!! Tento den bude mše sv. pouze v 8:00 hod. ve Švihově. Ostatní mše sv. se ruší.

 

 

 

*******************                                                        *******************      

 

MODLITBA O MILOST BLAŽENÉ SMRTI

 

Můj milovaný Pane Ježíši Kriste, pamatuj na muka a hořkost, po nichž Tvé srdce drásané na kříži, přestalo bít. Učiň, abych ve své poslední hodině, ve chvíli, kdy srdce umlkne navždy, uchoval v duši dokonalou lásku, opravdovou lítost, živou víru a nezlomnou naději v Tvé milosrdenství.

 

Ó Maria, beze hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se utíkáme k Tobě. Utěšitelko hříšných a Patronko šťastné smrti, buď s námi v hodině našeho skonání. Vypros nám opravdovou lítost, odpuštění našich hříchů, důstojné přijetí Posledního pomazání posílené svátostí nemocných, abychom se s důvěrou mohli postavit před spravedlivým ale i milosrdným Soudcem, naším Pánem a Spasitelem.

 

Ó Svatý Josefe, můj dobrý Otče a Pěstoune Církve svaté, vždy mne opatruj, zvláště ve chvíli, kdy se moje duše bude chystat na opuštění těla. Vypros mi milost odevzdání ducha, tak jako Ty, ve spojení s Ježíšem a Marií.

 

Ježíši, Maria, svatý Josefe, do rukou Vašich odevzdávám svou duši, nyní i v hodině smrti. Amen.