Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 7/09 - 5. července 2009

5. 7. 2009

Při příležitosti 150.výročí úmrtí sv.Jana Maria Vianneye, faráře arského, které připadá přesně na den 4. srpna papež Benedikt XVI zasvětil nejbližší rok od 19.6.2009 do 19.6.2010 svátosti kněžství. Hlavním tématem toho roku je: „Věrnost Kristova, věrnost kněze“.
Během tohoto roku v den zahájení a zakončení „Roku kněží“, v den 150.výročí zbožného odchodu sv. Jana Maria Vianneye, dále pak první čtvrtek v měsíci můžou věřící získat zvláštní Boží milosti (plnomocné odpustky):
- pokud opravdově litují svých hříchů a vyznali je ve svátosti smíření;
- v kostele nebo kapli se zbožně účastní mše svaté;
- obětují za kněze modlitby np. Litanie k Srdci P. Ježíše a jakýkoliv dobrý skutek, učiněný v ten den, aby je posvětil a přetvořil podle svého srdce;
- věnují modlitbu na úmysl Svatého otce.
Starým a nemocným lidem a všem, kteří z oprávněných důvodů nemohou vycházet z domova, s duší zbavenou jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit tři obvyklé podmínky, jakmile to bude možné, budou rovněž uděleny plnomocné odpustky v jejich vlastním domě nebo tam, kde kvůli okolnostem budou, ve výše uvedených dnech, pokud se pomodlí za posvěcení kněží a v důvěře obětují své nemoci a životní obtíže Bohu skrze Pannu Marii, Královnu apoštolů.
Konečně částečné odpustky budou uděleny všem věřícím, kdykoli se zbožně pomodlí pětkrát Otčenáš, Zdrávas Maria a Sláva Otci nebo jinou schválenou modlitbu ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova za to, aby byli kněží zachováni v čistotě a svatosti života.

V naší farnosti se každý první čtvrtek v měsíci bude konat v měčínském kostele od 17.00hod. pobožnost před Nejsvětější Svátostí a následovně bude sloužena mše svatá za posvěcení kněží a nová kněžská povolání.

„Host do domu, Bůh do domu“ – Na naší faře ve dnech 1.-5.července pobývala 17-cti členná skupina zdravotně postižené mládeže z domažlicka pod vedením pečovatelů „Katolické Charity“. Máme radost z této návštěvy a přejeme jim hodně Božího požehnání!

Pouť k Panně Marii Klatovské:
sobota 11. července
  9.30 Adorace Nejsvětější svátosti;
10.15 Přednáška: „Svatý Dominik a dominikáni“ - P. Augustin Jiří Prokop OP;
11.00 Koncert folklorních souborů; přestávka;
13.30 Přednáška: „Modlitba růžence: historie a současnost“ - P. Augustin Jiří Prokop OP;
14.15 Modlitba růžence - vede Mariina Legie;
15.00 Mše svatá - celebruje P. Michael Fuchs, generální vikář diecéze Regensburg; průvod městem;
18.30 Koncert skupiny Zebedeus (vícehlasé spirituály a jiné folkové písně)
Svátost smíření:
10.00 - 12.00hod. a 13.00 - 14.30 hod. - v  jezuitském i arciděkanském kostele
neděle 12. července: 9.30 Růženec; 10.00 Mše svatá celebruje P. Augustin Jiří Prokop OP;

Svátek bl. Hroznaty - patrona plzeňské diecéze budeme slavit 14. července v 18.00 hod. při mši svaté, sloužené ve švihovském kostele. Mše svatá bude obětována za obnovu duchovního života v naší plzeňské diecézi.

Ohrožené kostely v západních Čechách - výstavu DOMINANTY budeme moci zhlédnout v chudenickém kostele o víkendu 25. – 26. července od 13.00 – 17.00 hod. a celý následující týden po dřívější domluvě na telefonu 777339744. Dále výstava bude zpřístupněna v měsíci srpnu na švihovském hradě. Po celou dobu trvání výstavy bude možnost přispění na obnovu kostelů. Jestliže Váš dar převýší částku 259,- Kč obdržíte knihu „Ohrožené kostely“ tištěnou na křídovém papíru (21 x 29 cm - 175 stran) s množstvím fotografií nemovitých památek ze současné i minulé doby. Více na www.dominanty.cz.

Poutní bohoslužby ke cti sv. Anny a sv. Jáchyma  budou slouženy: 25. července ve Svrčovci od 17.00 hod.; 26. července – v Chudenicích: průvod - 10.00 hod.; bohoslužba - 10.30 hod; 26. července se ruší všechny ostatní bohoslužby v naší farní oblasti.

Ve dnech 29.července-8.srpna se ruší všechny bohoslužby ve všední dny v naší farní oblasti!

70.výročí úmrtí P.Jakuba Šindeláře, rodáka z Klenčí pod Čerchovem a faráře švihovského si připomeneme při mši svaté sloužené za něj a ostatní kněze, kteří působili ve švihovské farnosti 9.srpna v 8.30. Při této příležitosti děkuji všem, kteří pamatuji v modlitbě na zemřelé kněze a pečují o jejich hroby. Ať náš Pán Vám to odmění svým požehnáním!
Odpoledne tohoto dne Švihov navštíví skupina věřících z Klenčí, kteří se zastaví na hřbitově u hrobu P. Šindeláře, dále navštíví kostel sv. Václava a švihovskou faru. Zájezd organizuje Městys Klenčí p. Čerchovem.

Poděkování za dar života při příležitosti svých narozenin vyjádří Bohu P. Adam Lodek při mši svaté sloužené 15. srpna ve 14.00hod. K účasti na tomto díkuvzdání a následovně k posezení na farní zahradě jsou srdečně zváni všichni farníci.

Poutní bohoslužba v hradní kapli Nanebevzetí P. Marie ve Švihově bude sloužena 16. srpna od 8.30hod.;

Ze sbírky na potřeby diecéze (31. května) naše farnost odeslala 1.500Kč. Za všechny příspěvky srdečné „Bůh zaplať“.

Papež Benedikt XVI.  se v pondělí 28. září zúčastní národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi. V 10.00 hodin bude celebrovat mši svatou u polního oltáře na velké louce na okraji města, po které se uskuteční setkání papeže s mládeží. K účasti na pouti jsou zváni všichni věřící.
Na setkání s papežem z našeho vikariátu pojede autobus. Zájemce prosím, aby hlásili svou účast v sakristii nejpozději do 23.srpna, včetně zálohy na autobus 200Kč. V případě rezignace z účasti na pouti se záloha nevrací. Předpokládané celkové náklady na dopravu: 350 - 400Kč. Předpokládaný odjezd z Klatov a Švihova mezi 5. a 6.hod. ráno. Parkoviště autobusu ve Staré Boleslavi je vzdálené cca 1,5 kilometru od plochy, na které se bude konat mše svatá, cca 15 minut chůze.
Mládež bude mít svůj předprogram ve Staré Boleslavi už v neděli večer v 19.00hod. u pódia na náměstí. Mládež bude mít také svůj zvláštní sektor přímo před papežským oltářem. Diecézní centrum mládeže bude organizovat společnou dopravu pro mládež, která se chce zúčastnit předprogramu. Zájemci ať se přihlašují na DCM (dcmplzen@volny.cz , tel.: 377 381 757).
Vzhledem k tomu, že se na podrobném programu stále pracuje, budeme vás průběžně informovat o dalších postupech a případných změnách.