Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 8/2012 - 25.listopadu 2012

24. 11. 2012

 

ZÁKLADNÍ  CHARAKTERISTIKA  KŘESŤANSKÉ  VÍRY

Základní charakteristikou křesťanské víry na rozdíl od víry ve většině jiných náboženství (hinduismus, různé cesty jógy) nebo na rozdíl od jiných nábožensko-filozofických postojů (např. buddhismus) je to, že křesťanská víra je odpovědí na Boží čin, na Boží sebezjevení.

Jinak řečeno: obsahem křesťanské víry není jen to, na co člověk přišel sám, co hledáním nalezl a co si podle svého usouzení přisvojil. Obsahem křesťanské víry je to, co Bůh skrze lidi (Mojžíš, proroci) v izraelském národě a vrcholně pak skrze svého syna, Ježíše, sdělil lidem a co jim nabídl k jejich záchraně. Z toho plyne, že křesťanská víra:

- Má dialogický charakter (Bůh mluví, člověk naslouchá a v postoji víry odpovídá, člověk ale také mluví, ptá se a Bůh skrze Písmo, skrze církev nebo v osobní modlitbě odpovídá).

- Je cestou k přijetí spásy, tedy Božího činu ve prospěch člověka.

- Je vyznáním naší odkázanosti na Boha - křesťanská víra vlastně vyznává, že je omylem domnívat se, že si člověk stačí sám.

- Popírá, že by plné osvobození z moci zla mohl člověk uskutečnit vlastními silami (tedy popírá sebevykoupení).

- Spočívá v osobním rozhodnutí přijmout Ježíše Krista jako spasitele (jako toho, kdo nás má moc zachránit a přivést k naplněnému životu) a vydat se v jeho šlépějích až ke vzkříšení.

******************************************************************

Jak jen toužím, abys prožil advent.

Jak jen toužím znovu se zrodit

ve tvém městě, tvé ulici,

ve tvém domě a ve tvém srdci.   Tvůj Bůh.

****************************************************************

Mše svatá je … V sakristiích našich kostelů máme už nové kalendáře, a tak můžete objednávat mše sv. na další rok. Připomínám, že mše svatá sloužená s nějakým úmyslem není jen obyčejnou modlitbou – je to zapojení nejen ostatních věřících přítomných v kostele do modlitby za tento úmysl, ale i věřících z celé církve. Zvláštní milosti z této Kristovy oběti obdrží osoba – živá nebo zemřelá, za kterou je mše svatá sloužena!

Příležitost k svátosti smíření  je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny nebo kdykoliv na požádání. Příležitost k svátosti smíření v Klatovech je každou čtvrtou středu v měsíci, v kostele Narození Panny Marie od 9:00 do 13:00 hod. a každý druhý pátek v měsíci, v kostele sv. Ignáce od 15:30 do 16:30 hod.

Sbírka na bohoslovce  se bude konat 2.prosince při nedělních bohoslužbách.

26. prosince se v kostelích naší diecéze bude konat sbírka na potřeby diecéze. Ze sbírky na misie, která proběhla 23. října, naše farnost odeslala 3965 Kč, na Den Bible - 3811 Kč.

2.prosince - první neděle adventní - po každé mši sv. Výstav Nejsv. Svátosti, adventní pobožnost spojená s žehnáním věnců.

Roráty (z latinského „rorate“ -„rosu dejte“), představují specifickou podobu ranní mše sv.   v době adventní. Budou sloužené ve Švihově v pondělí, úterý a ve čtvrtek v 7:00 hod.

Setkání dětí  z naší farnosti a okolí proběhne  8. prosince od 9:00 hod na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz i S. Gonzaga.

Na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie8. prosince – jste srdečně zváni do švihovského kostela na mši sv. v 7:30 hod. V Křenicích bude poutní mše sv. sloužena ve 15.00 hod., mše sv. v Chudenicích se tento den ruší.

Poutní bohoslužba ke cti sv. Mikuláše  v Měčíně se bude slavit 9. prosince v 10:30 hod. Velice Vás prosím o účast na této pouti!!! Tento den bude mše sv. pouze v 8:00 hod. ve Švihově.  Ostatní mše sv. se ruší.

Bohoslužba pro věřící slovenské národnosti proběhne 22. prosince od 17:00 hod. Od 16:30 hod. bude příležitost ke svátosti smíření!

Vánoční koncert Plamínků s Klatov se uskuteční v kostele sv. Václava ve Švihově 23.prosince v 15 .00 hod. Srdečně zveme širokou veřejnost.

Předvánoční koledování:

- Dolany  -17.prosince: farní budova - vánoční trh od 16:00 hod.; v 18:00 hod. koncert v kostele –  Rejchův komorní sbor z Chudenic pod vedením regenschoriho Víta Aschenbrennera.

- Švihov -17. prosince v 18:00 hod. v kostele sv. Václava v provedení dětí ze švihovské školy

- Chudenice -20. prosince v 17:00 hod. v kostele v Chudenicích

- Svrčovec - 23. prosince v 16:30 hod. na návsi před kaplí

Bohoslužby ve vánočním období  24. 12. 2012 – 1. 1. 2013

 

24.12.

25.12.

26.12.

27.12.

30.12.

31.12.

1.1.

Měčín

1600

 

1500

-----

-------

 

1400

Vřeskovice

1900

-----

1200

-----

1200

 

1200

Dolany

2030

830

1010

-----

1010

 

1010

Chudenice

2200

1700

------

-----

------

 

1700

Švihov

2400

1030

830

  1700

830

1600

  830

!!! Ostatní bohoslužby se ve dnech 24. 12. 2012 – 1. 1. 2013 ruší !!!

Obnovení manželských slibů   proběhne při mši svaté 26. prosince.

Tříkrálová sbírka proběhne na území ČR ve dnech 1.-14. ledna 2013. Podrobné informace poskytuje Charita. Hlásit se můžete u pí. Bauerové na tel. 731 433 089

Slavnost „Zjevení Páně“ oslavíme při mši sv. 6. ledna 2013.

*************************************************************************

 Vážení a milí čtenáři našeho FARNÍČKU,

přeji Vám pokojné, vnitřně bohaté a plodné prožití adventníhbetlem-1.jpgo času plného světla, kterého přibývá nejen na adventním věnci. Přeji Vám, abyste o těchto Vánocích znovu objevili bohatství, které přináší rodina a Vaší blízcí, abyste objevili jakým bohatstvím a jak důležití jste pro své blízké Vy sami a abyste si tuto radost nenechali pokazit neuspokojenou touhou po věcech, které nemáme a které možná nikdy mít nebudeme.Zároveň Vám chci poděkovat, že jste a že Vám můžu sloužit, protože můj život by byl prázdný, kdybyste zde nebyli. Prohloubení vašeho života s Kristem Vám přeje i vyprošuje  P.Tomasz