Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 8/2013 - 24.listopadu 2013

23. 11. 2013

 

Hlavní rysy encykliky Lumen Fidei

Na svátek apoštolů Petra a Pavla podepsal papež František encykliku (veřejný list) Lumen Fidei – Světlo víry a tato byla 5.7.2013 slavnostně vyhlášena. Pokud bychom chtěli vystihnout hlavní rysy encykliky, můžeme říci, že víra je v ní představována jako dynamický proces, ne jako jakýsi učební text, který je prostě třeba si osvojit. Opravdové žití víry, vnímání jejího hlubokého a širokého  existenciálního rozměru, který je neodlučně spojen s láskou. Je ukazována jako skutečnost, která přináší člověku radost.

Stručně o obsahu encykliky Lumen Fidei

•V úvodu je prezentován a do současnosti uváděn tradiční pojem „světlo víry“. Jako světlo života je víra užitečná dnes jako dříve. Není žádným tmářstvím.

•V dalších odstavcích je nahlížena víra z různých pohledů, které jsou vesměs výrazně biblicky ukotveny.

•První kapitola připomíná biblické obrazy uvěření, životního pohybu ve víře a jejího růstu, tak, jak to lze vyčíst ze Starého zákona. Ježíš je potom představen jako ten, kdo přivádí víru k plnosti. Tato plnost víry je nesena a zakoušena v církvi, která je v encyklice opakovaně prezentována jako vlastní prostor uchovávání, předávání a růstu víry.

•Druhá kapitola prezentuje strukturu uvěření a života ve víře. Víra a pravda, poznání a láska, víra jako vidění a slyšení jsou témata, která čtenáře uvedou k podnětnému rozjímání nad vírou vlastní i vírou druhých.

•Třetí kapitola se zabývá předáváním víry a souvislostí slavení svátostí s tímto předáváním. Slavení svátostí je zde prezentováno jako předávání „paměti církve“, která v sobě nese víru.

•Čtvrtá kapitola představuje víru jako nesmírně užitečnou pomoc pro budování takového světa, v němž by se člověk cítil bezpečně. Je také ukazována jako pomoc a útěcha v utrpení či jako velká pomoc pro rodinu.

•Encyklika končí krátkou prosebnou modlitbou k Panně Marii, která je viděna jako ta, která může člověku pomáhat na cestě víry.

/Text celé encykliky dostupný  na stránkách www.radiovaticana.cz   nebo možná koupit

v Karmelitánském nakladatelství nebo na faře v Klatovech./

Srdečně děkuji všem za pomoc  při organizování poutních slavností v našich kostelech a kaplích. Děkuji za vaší obětavou službu při organizačních záležitostech, při přípravě občerstvení, úklidu a výzdobě a za celkovou podporu života farnosti. Mám velkou radost, že můžu spolupracovat s farníky, na které je spolehnutí. S velkou vděčností Vám chci poděkovat také za dary a modlitby. Pán Bůh Vám odplať Vaši štědrost svým požehnáním! Chci Vás ujistit, že se denně za naše dobrodince modlím a každý pátek je za ně obětována mše sv.  Doufám, že nám svou přízeň zachováte i v budoucnu. Díky mnohokrát.

Mše svatá je … - V sakristiích našich kostelů máme už nové kalendáře, a tak můžete objednávat mše sv. na další rok. Připomínám, že mše svatá sloužená s nějakým úmyslem není jen obyčejnou modlitbou.

Příležitost k svátosti smíření  je v naší farnosti vždy před nebo po bohoslužbách ve všední dny nebo kdykoliv na požádání. Příležitost k svátosti smíření v Klatovech je každou čtvrtou středu v měsíci, v kostele Narození Panny Marie od 9:00 do 13:00 hod. a každý druhý pátek v měsíci, v kostele sv. Ignáce od 15:30 do 16:30 hod.

Sbírka na bohoslovce  se bude konat 1. prosince při nedělních bohoslužbách.

26. prosince se v kostelech naší diecéze bude konat sbírka na potřeby diecéze. Ze sbírky na misie  naše farnost 4890 Kč,  na  Den Bible, která proběhla 17.listopadu, 2657 Kč.

1.prosince - první neděle adventní - po každé mši sv. adventní pobožnost spojená s žehnáním věnců.

Roráty (z latinského „rorate“ -„rosu dejte“) budou sloužené ve Švihově v pondělí, ve středu  a v pátek  od 18:30 hod.

Poutní bohoslužba ke cti sv. Mikuláše  v Měčíně se bude slavit 8. prosince v 10:30 hod. Velice Vás prosím o účast na této pouti!!! Tento den bude mše sv. pouze v 8:00 hod. ve Švihově.  Ostatní mše sv. se ruší.

Na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie9. prosince – jste srdečně zváni do švihovského kostela na mši sv. v 7:00 hod.

Setkání dětí  z naší farnosti a okolí proběhne  14. prosince od 9:00 hod na faře ve Švihově. Srdečně Vás zveme, P. Tomasz i S. Gonzaga.

Předvánoční koledování:

- Měčín   30. listopadu v 15:30 hod. v kostele sv. Mikuláše

- Dolany  1. prosince: farní budova - vánoční trh od 16:00 hod.; v 17:00 hod. koncert v kostele

                 14. prosince  sbor z Plzně od Dominikánů v 16:00 hod v kostele  

- Chudenice 13. prosince  v 19:00 hod. v kostele

- Švihov       16. prosince  v 18:00 hod. v kostele sv. Václava v provedení dětí ze švihovské školy

- Svrčovec  23. prosince  v 17:00 hod. v sále KD

Bohoslužby ve vánočním období  24. 12. 2013 – 1. 1. 2014

 

24. 12.

25. 12.

26. 12.

27. 12.

29.12.

31.12.

1.1.

Měčín

1600

 

1500

-----

-------

-----

1400

Vřeskovice

1900

-----

1200

-----

1200

-----

1200

Dolany

2030

830

1010

-----

1010

-----

1010

Chudenice

2200

1700

------

-----

------

-----

1700

Švihov

2400

1030

830

   1700

830

1600

  830

!!! Ostatní bohoslužby se ve dnech 24. 12. 2013 – 1. 1. 2014 ruší !!!

Obnovení manželských slibů   proběhne při mši svaté 26. prosince.

Tříkrálová sbírka proběhne na území ČR ve dnech 1.-14. ledna 2014. Podrobné informace poskytuje Charita.

Poutní zájezd do Itálie  - 7-17.07.2014 , 12.590 Kč+ 50 Eur, podrobný program na nástěnkách nebo na internete . Přihlášky  do konce ledna  2014.

 

PŘEJI VÁM RADOSTNÉ A POŽEHNANÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK PATER TOMASZ