Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 8/09 - 23. srpna 2009

26. 8. 2009

Výstavu „Ohrožené kostely“ můžeme zhlédnout do konce srpna ve švihovském hradě. Po celou dobu trvání výstavy bude možnost přispění na obnovu kostelů. Jestliže Váš dar převýší částku 259,- Kč obdržíte knihu „Ohrožené kostely“ (175 stran) s množstvím fotografií kostelů ze současné i minulé doby. Více na www.dominanty.cz.

Poutní bohoslužba ke cti sv. Jana Křtitele v Chudenicích bude sloužena 30. srpna v 11.30 hod., ostatní bohoslužby: Švihov: 8.30hod.; Dolany 10.10hod.

Připomínám, že hlavním mottem letošního roku je Svátost kněžství. Každý první čtvrtek v měsíci můžou věřící získat zvláštní Boží milosti (plnomocné odpustky):
- pokud opravdově litují svých hříchů a vyznali je ve svátosti smíření;
- v kostele nebo kapli se zbožně účastní mše svaté;
- obětují za kněze modlitby např. Litanie k Srdci P. Ježíše a jakýkoliv dobrý skutek, učiněný v ten den, aby je posvětil a přetvořil podle svého srdce;
- věnují modlitbu na úmysl Svatého otce.
Starým a nemocným lidem a všem, kteří z oprávněných důvodů nemohou vycházet z domova, s duší zbavenou jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit tři obvyklé podmínky, budou rovněž uděleny plnomocné odpustky na jakémkoli místě, pokud se pomodlí za posvěcení kněží a v důvěře obětují své nemoci a životní obtíže Bohu skrze Pannu Marii, Královnu apoštolů.
Konečně částečné odpustky budou uděleny všem věřícím, kdykoli se zbožně pomodlí pětkrát Otčenáš, Zdrávas Maria a Sláva Otci nebo jinou schválenou modlitbu ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova za to, aby byli kněží zachováni v čistotě a svatosti života.
V naší farnosti se každý první čtvrtek v měsíci bude konat v měčínském kostele od 17.00hod. pobožnost před Nejsvětější Svátostí a následovně bude sloužena mše svatá za posvěcení kněží a nová kněžská povolání.

Celodiecézní setkání věřících - pouť ke hrobu bl. Hroznaty  patrona naší diecéze (klášter Teplá) se koná v sobotu 5. září od 9.30. Jako každým rokem jsou připravené přednášky, zvlášť program pro manžele, mládež a děti, křížová cesta, divadlo. Poutní mše svatá bude sloužena v 11.00. Zájemce o společné putování prosím o přihlášení se u mne co nejdříve!

Poutní bohoslužbu ke cti sv. Jiljí  budeme slavit ve Švihově 6. září – v 10.30 hod.; v Dolanech bude tento den bohoslužba sloužena v 8.30 hod.; ve Vřeskovicích 15.00.

Poutní bohoslužba ke cti P. Marie v Jíně  bude slavena 12. září – od 17.00hod.

Církevní sňatek uzavřou 12.září v kapli švihovského hradu Kubíková Štěpánka z Klatov a Růžička Marek z Běšin.

Klub seniorů po prázdninách znovu začíná nabízet své aktivity. První setkání se bude konat 20. září ve 14.00hod. v pizzerii na švihovském náměstí. Podrobné informace budou na plakátech nebo je získáte bezprostředně u pí. Yvony Bauerové v kanceláři Charity.

6. pouť ke sv. Bartoloměji u Běšin - 23. srpna. Na místě zříceniny původního farního kostela bude sloužena Mons. Františkem Radkovským poutní mše sv. ve 14.30 hod. Průvod od kostela v Běšinech začíná ve 13.00  a v 16.00 je připravena Bartolomějská jízda na koních a koňských povozech, občerstvení a hudební kulturní program.

Sbírka na Charitu se bude konat v kostelech naší diecéze 27. září. Za všechny příspěvky jménem klientů a zaměstnanců Charity plzeňské diecéze srdečné „Bůh zaplať“!

Pouť ke cti sv.Václava ve Švihově – 27. září: 14.00 mše sv. ke cti sv. Václava za požehnání pro českou vlast; v závěru bohoslužby vystav Nejsv. Svátosti a modlitba za Svatého otce; po té posezení a občerstvení ve farních prostorách, během kterého nahlédneme do některých poutních míst ve Francii a Itálii. Vzhledem k papežské návštěvě se bohoslužba  koná v odpoledních hodinách, abychom měli možnost účastnit se papežské bohoslužby prostřednictvím medií. Tento den se ruší ostatní bohoslužby v naší farní oblasti.

Poutní bohoslužba ke cti sv. Václava  v Třebýcince se bude slavit 3. října v 16.00hod.

Adopce na dálku – před několika dny jsme odeslali další finanční příspěvek ve výši 6.600Kč na naší adoptovanou dcerku Dianu Torrez z Bolivie. Vzhledem k tomu, že jsme vstoupili do 2. pololetí, prosím členy naší adoptivní rodiny o úhradu příspěvku 300Kč za toto období. Můžete to učinit v sakristii po bohoslužbách nebo platbou na účet farnosti. Za všechny příspěvky jménem „adoptovaných“ dětí srdečné „Bůh zaplať“!

Vyučování náboženství jako každým rokem bude probíhat ve švihovské a dolanské škole. Prosím rodiče a děti, aby si vyzvedly přihlášku buď na faře nebo u svého třídního učitele. Děti, které se účastnily vyučování náboženství už v minulých letech se budou připravovat na přijetí prvního svátého přijímání. V případě dětí, které ještě nejsou pokřtěné je možná příprava na přijetí této svátosti. Prosím o modlitbu za všechny děti a jejich rodiny.
Mládež naší farnosti, která má zájem o diskuzi na náboženská témata a o další aktivity, prosím o kontakt se mnou. Pravidelné setkávání začne koncem září.

Živý růženec je modlitební společenství věřících, kteří se kromě svých obvyklých modliteb zavázali k denní modlitbě jednoho desátku růžence. Tento způsob modlitby je vytvořený pro lidi, kteří nemají čas a možnost každý den se sejít na společnou modlitbu a přesto ji chtějí nějakým způsobem realizovat. Pro splnění účelu společné modlitby je stanovená společná hodina, ve které se členové živého růžence modlí. Tímto způsobem je spojuje ne místo modlitby, ale stejný čas. Živý růženec v naší farnosti má už 35 členů.
Každý člen společenství živého růžence obdrží modlitební úmysl a tímto způsobem vyprošuje potřebné milosti, jak místní církvi (farnosti a jednotlivcům), tak celému lidstvu. Tajemství a modlitební úmysl se cyklickým způsobem každý týden střídají. Za dobu 20 týdnů tak každý člen postupně rozjímá o všech dvaceti růžencových tajemstvích.
Každý, kdo by se chtěl k modlitbě živého růžence připojit ať se přihlásí v sakristii po bohoslužbě. Pro potřeby tohoto společenství jsem vytvořil brožurku s nabídkou růžencových rozjímání. Můžete ji koupit v sakristii po mši svaté.

Papež Benedikt XVI. bude v pondělí 28. září v 10.00hod. celebrovat mši svatou ve Staré Boleslavi. U polního oltáře na velké louce na okraji města, po které se uskuteční setkání papeže s mládeží. K účasti na pouti jsou zváni všichni věřící. Odjezd autobusu z našeho vikariátu: Klatovy 3.00 ráno; Švihov nám. 3.15. Případné další zájemce prosím, aby hlásili svou účast v sakristii nejpozději do 30.srpna, včetně poplatku za autobus 250Kč. Zájemci z řád mládeže ať se přihlásí na Diecézním centrum mládeže (dcmplzen@volny.cz , tel.: 377 381 757). Podrobné info: www.navstevapapeze.cz;