Jdi na obsah Jdi na menu
 


Farníček 9/08 - 13. července 2008

16. 7. 2008

Rok sv. Pavla – U příležitosti dvoutisícího výročí narození sv. Pavla, které historikové kladou mezi léta 7 a 10 před Kristem, vyhlásil papež Benedikt XVI. zvláštní jubilejní rok věnovaný Apoštolu národů. Rok sv. Pavla začíná 28. června 2008 a potrvá do 29. června 2009. Věřící křesťané různých místních církví po splnění běžných podmínek (svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysly Svatého Otce), s vyloučením jakékoliv náklonnosti k hříchu, mohou získat plnomocné odpustky, když se budou účastnit veřejného posvátného obřadu nebo pobožnosti ke cti Apoštola národů:  1). ve dnech slavnostního zahájení a ukončení Roku sv. Pavla; 2). v ostatní dny stanovené místním biskupem na posvátných místech zasvěcených sv. Pavlu a na jiných místech, určených biskupem.
                  Mons. František Radkovský, biskup plzeňský ustanovil pro získání odpustků všechny první pátky a první neděle v měsíci. Platí to pro následující místa v naší diecézi: Všechny kostely zasvěcené sv. Pavlu (resp. sv. Petru a Pavlu), katedrála sv. Bartoloměje v Plzni, kostel Zvěstování Páně Teplá – Klášter s hrobem bl. Hroznatý, kostel P. Marie Sněžné v Rokycanech, kostel Narození P. Marie v Klatovech, kostel Narození P. Marie v Domažlicích, kostely sv. Mikuláše a sv. Václava v Chebu, kostel Nanebevzetí P. Marie v M. Lázních, kostel sv. Maří Magdaleny v Karlových Varech, kostel Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech-Rybářích, kostel sv. Jakuba Většího v Sokolově, kostel Nanebevzetí P. Marie v Tachově, kostel sv. Mikuláše v Boru u Tachova, kostel Nanebevzetí P. Marie v Přešticích.
                   Vzhledem k tomu to ustanovení každou první neděli v měsíci po celý rok zasvěcený sv. Pavlu v kostele sv. Petra a Pavla v Dolanech se v závěru mše svaté bude konat krátká pobožnost zasvěcená sv. Pavlovi. Srdečně zvu věřící z ostatních kostelů k účasti na této pobožnosti.

Svátek bl. Hroznaty - patrona plzeňské diecéze budeme slavit 14. července v 18.00 hod. při mši svaté, sloužené ve švihovském kostele.

Jsou ještě volna místa!!! Loketské kulturní léto 2008  nás zve na operu „AIDA“ G. Verdi v podání zahraničních hostů a předních sólistů ND a SOP. Představení opery začíná 18. července ve 21.00 hod. Odjezd autobusu z Klatov 17.00hod. ze Švihova z dolního náměstí 17.15hod. Vstupenka 400 Kč, autobus 200 Kč.

Poutní bohoslužby ke cti sv. Anny a sv. Jáchyma  budou slouženy: 26. července ve Svrčovci od 17.00 hodin.; 27. července – v Chudenicích: průvod - 10.00 hod.; bohoslužba - 10.30 hod; 27. července se ruší všechny ostatní bohoslužby v naší farní oblasti.

Poděkování za dar života  vyjádří Bohu P. Adam Lodek při Mši sv. sloužené 2. srpna ve 14.00 hod. K účasti na tomto díkuvzdání a následovně k posezení na farní zahradě jsou zváni všichni farníci.

Poutní bohoslužba v hradní kapli Nanebevzetí P. Marie ve Švihově bude sloužena 14. srpna od 18.00 hod.;

Pátá pouť ke sv. Bartoloměji u Běšin - 24. srpna. Na místě zříceniny původního farního kostela nad obcí bude poutní mše sv. ve 14.00 hod. letos sloužená Mons. Františkem Radkovským, biskupem plzeňským. Po bohoslužbě bude následovat kulturní program. Ve 13.00 vychází průvod z Běšin od kostela (cca 3 km); možnost příjezdu také od obce Podolí po tzv. tankové cestě + asi 400 m pěší chůze.

Na exercicie na Svaté Hoře  srdečně zve Mons. Josef Žák a kněží plzeňské diecéze. Začátek v pondělí 25. srpna večeří v 18hod. konec v pátek 29.srpna obědem. Cena za ubytování ve dvoulůžkových pokojích a stravování 1.480Kč. Přihlášky ve farnosti!

Poutní bohoslužba ke cti sv. Jana Křtitele  v Chudenicích bude sloužena 31. srpna v 9.30 hod. Hudební stránku této slavnosti zajistí skupina „ZEBEDEUS“. Po duchovní části poutě jsme místními farníky zváni na pohoštění. Tento den se ruší všechny ostatní bohoslužby v naší farní oblasti.

Celodiecézní setkání věřících - pouť ke hrobu bl. Hroznaty  patrona naší diecéze (klášter Teplá) se koná v sobotu 6. září od 9.30. Jako každým rokem jsou připravené přednášky, zvlášť program pro manžele, mládež a děti, křížová cesta, koncert. V závěru samozřejmě bude sloužena bohoslužba. Během poutě Otec Biskup posvětí a předa zástupcům naší farnosti sošku bl. Hroznaty, která bude natrvalo umístěna ve švihovském kostele. Zájemce o společné putování prosím o přihlášení se u mne nejpozději do 15. srpna.

Poutní bohoslužbu ke cti sv. Jiljí  budeme slavit ve Švihově 7. září – v 10.15 hod.; v Dolanech bude tento den bohoslužba sloužena v 8.30 hod.

Časopis Milujte se!  začal u nás vycházet díky iniciativě sester Matky Terezy. Časopis je zasílaný všem zájemcům zdarma. Náklady na výrobu a distribuci jednoho výtisku, které činí přibližně 20,- Kč, jsou hrazeny výhradně z darů čtenářů. Časopis můžeme objednat na internetových stránkách www.milujte.se nebo v sakristii po bohoslužbách. Jsme velmi šťastné, že časopis „Milujte se!“ šíří pravdu a učení církve a že prospěšnost a vzdělávací vliv je vidět ve svědectvích ze života lidí. Podporujeme a modlíme se za všechny, kteří se podílejí na vzniku tohoto časopisu. Sestry Matky Terezy v ČR

Postoje při bohoslužbě – V úvodu do římského misálu, který kněz používá během bohoslužeb jsou stanovené postoje, které věřící mají zaujmout během jednotlivých častí mše svaté:
               Věřící ať stojí:  (není-li to ztíženo nemocí)
- od začátku vstupního zpěvu nebo od příchodu kněze k oltáři až ke vstupní modlitbě včetně;
- při zpěvu Aleluja před evangeliem a při četbě evangelia, při vyznání víry a přímluvách;
- od výzvy před modlitbou nad dary až do konce mše s výjimkou toho, co bude řečeno dále.
                Ať sedí:
- při čteních před evangeliem a při responsoriálním žalmu, při homilii a přípravě darů; a podle okolností též při posvátném mlčení (soukromém díkůvzdání) po přijímání.
               
Ať pokleknou:
- k proměňování, není-li to ztíženo nemocí, nedostatkem místa, množstvím přítomných či jinými rozumnými důvody. Ti, kdo při proměňování nepokleknou, se hluboce ukloní, když kněz po proměňování pokleká.
Kde je zvykem, že lid zůstává klečet před přijímáním, když kněz říká „Hle, Beránek Boží,…“, je chvályhodné to zachovat. K dosažení jednoty v úkonech a postojích při určitém konkrétním slavení bohoslužby mají věřící uposlechnout výzev, které při obřadech pronáší jáhen nebo přisluhující laik nebo kněz, jak je to stanoveno v misálu.
Jednotné postoje při bohoslužbách budou zavedené v naší farní oblasti od neděle 20. července. V kostelech, ve kterých jsou přisluhující ministranti nás k změně postoje vyzve zvonek.
Podrobnější vysvětlení jednotlivých postojů najdete v následujících „Farníčkách“.